Mesárošová Barbora

Tituly: PhDr., PhD., doc.
Zameranie: vývinová psychológia
Kontakt: barbora.mesarosova@uniba.sk
Miestnosť: veža/klapka 2357
Zaradenie: docentka


Základný životopis: 

Vzdelanie:
1962 – 1971 ZŠ s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
1972 – 1975 Gymnázium Vazovova 6, trieda s rozšíreným vyučovaním moderných jazykov  
1975 maturita
1975 – 1979 štúdium na FiFUK v Bratislave, odbor psychológia
1981  -  PhDr. téma: Vývin vyšších citov sledovaný na rozprávkovom materiáli
1995  - CSc.téma: Utváranie hodnôt ako vzťahotvorných kvalít

Profesionálne skúsenosti

 • 1979 -1992 Psychologický ústav Univerzity  Komenského v Bratislave (veda-výskum)                                                     

- Odborný pracovník a koordinátor výskumných aktivít v oblasti psychológie osobnosti - motivácie, výkonovej motivácie, hodnôt, kognitívnych charakteristík, napr. pamäťových schopností a pod.- metodologické skúsenosti a skúsenosti s vývojom meracích prostriedkov v rámci diagnostiky a psychometriky v oblasti hodnotenia ľudskej osobnosti a skúsenosti s ich používaním pri výbere pracovníkov na rôzne pozície

 •  1992- 2007    Katedra psychológie UK v Bratislave, (v dôsledku integrácie Ps. ústavu a Katedry)      

- VŠ pedagóg - učiteľ vývinovej a environmentálnej psychológie               
 - 19 rokov pedagogickej činnosti - odbor vývinová psychológia, psychológia životného prostredia a vedenie sociálno psychologických výcvikov, základy komunikácie a práce so skupinou ).- skúsenosti s vedením treningových skupín, vyžadujúcich si komunikačné zručnosti a skúsenosti v skupinovej interakcii  

 • 2003- 2010  Zodpovedná riešiteľka projektu VEGA - projekt týkajúci sa problematiky vplyvu násilia v médiách na deti a dospievajúcich
 • 1991 -1992 Absolvovanie výcviku v eriksonovskej kooperatívnej hypnoterapii
 • 1994  ARGE Wien - Krátky štipendijný pobyt    
 • 1999 - 2002 Pomoc obetiam (Victim support) Dobrovoľná poradenská činnosť pre obete násilných činov             
 • 2003 - 2004 expert schválený Európskou komisiou -   Riešiteľka Phare projektu "Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania"
 • 2005-2006   expert schválený EK a ETUCE za SR pre riešiteľstvo trojstranného grantového projektu (Maďarsko, Bulharsko, Slovensko) : "Developing non-discriminatory quality education for Roma children".
 • v r. 2001, 2004 a 2008 účastníčka Letnej školy Adlerovskej psychológie ICASSI
 • 2004-2007 Absolvovanie výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve
 • od 2002 Členka výboru Slovenskej adlerovskej spoločnosti, členka NASAP
 • v r. 2007 ukončila 4-ročný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve
 • od r. 2008 členka medzirezortnej komisie pre mediálnu výchovu
 • od r. 2009 členka grantovej komisie VEGA

Iné kompetencie a spôsobilosti:
- skúsenosti v individuálnej psychoterapii
- skúsenosti s vedením sociálno-psychologických výcvikov a edukačných tréningových  
   programov s dôrazom na rozvoj prosociálnych a proenvironmentálnych aktivít a zručností,
- skúsenosti v individuálnom poradenstve s dôrazom na populáciu adolescentov a nezamestnaných vysokoškolákov,
- diagnostické a poradenské skúsenosti s populáciou detí zo sociálne málo podnetného prostredia,
- skúsenosti s organizovaním workshopov a iných mítingov expertov na medzinárodnej úrovni,
- skúsenosti v skupinovej práci s telesne postihnutými deťmi,
- znalosti anglického, nemeckého a ruského jazyka.