Štúdium

Štúdium na našej fakulte

Jedným z dvoch základných poslaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je oblasť vzdelávania. Filozofická fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti filozofických, filologických, historických, pedagogických, psychologických a sociálnych vied, vied o umení, komunikácii, informačnom manažmente a žurnalistiky. Všetky študijné programy, ktoré fakulta otvára, získali akreditáciu od Akreditačnej komisie.

Štúdium na fakulte je štrukturované v súlade s Bolonskou deklaráciou do troch stupňov: bakalárskeho, magisterskéhodoktorandského. Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS). Kreditový systém ponúka študentom väčšiu voľnosť pri kreovaní svojho štúdia a priestor pre mobilitu.

Naša fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V týchto troch stupňoch má akreditovaných vyše 130 študijných programov. Pokiaľ ide o počet študijných programov a šírku ich záberu, je naša fakulta na Slovensku jedinečná. Mnoho študijných programov tu má dlhú tradíciu a vyučujú na nich profilové osobnosti danej disciplíny.

Podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania (maturita) a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. Prijímacia skúška na väčšinu otváraných študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na testovanie všeobecných študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium (od roku 2018 zabezpečuje spoločnosť SCIO). V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.

Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. V prípade, ak by uchádzač nebol prijatý na študijný program, ktorý uviedol ako prvý, má možnosť nastúpiť na druhý študijný program v prípade, že dosiahol dostatočne dobrý výsledok na prijatie. Písomné testy sú opravované anonymne, v záujme čo najväčšej transparentnosti prijímacieho konania.

Na otvárané magisterské študijné programy sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky (s výnimkou študijných programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. V prípade, že ste na inej vysokej škole ukončili bakalárske štúdium v príbuznom odbore, máte možnosť prihlásiť sa na magisterské štúdium na našej fakulte.

Viac informácií nájdu záujemcovia o štúdium, študenti i absolventi v tejto časti webu fakulty.

Študijný poriadok

Zoznam akreditovaných študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa (nie všetky spomenuté študijné programy ponúkame v danom akademickom roku; aktuálne otvárané bakalárske študijné programy).

Facebook Filozofickej fakulty UK

Youtube FiF UK

Instagram FiF UK