Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Grantová schéma na podporu činnosti študentských spolkov na FiF UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zriadila novú grantovú schému na podporu študentského života na fakulte.

Dotačný program na podporu umeleckej, kultúrnej, športovej, prípadne inej spoločensky užitočnej činnosti študentov FiF UK slúži na podporu študentských spolkov, ktoré združujú študentov FiF UK a svojou aktivitou prispievajú k budovaniu dobrého mena fakulty.

Dotačný program sa realizuje prostredníctvom prideľovania účelovo viazaného finančného príspevku súťažnou formou na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z dotačného programu. Dotačný program je financovaný z rozpočtu FiF UK a jeho fungovanie a realizáciu upravuje najmä vnútorný predpis „Smernica č. 3/2021“.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok ZS 2023/2024

Elektronická žiadosť

Vzor odporúčania od zamestnanca FiF UK

Užitočné rady