AKÁ JE ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ DOSPELÝCH?

Úroveň zdravotnej gramotnosti dospelých na Slovensku je predmetom najnovšieho výskumu andragógov z FiF UK. Výsledky plánujú využiť na rozvoj vzdelávania dospelých v oblasti prevencie a ochrany zdravia.

 

VYPLNIŤ DOTAZNÍK

 

Projekt Edukácia k zdraviu dospelej populácie chce zistiť postoje k zdraviu u jednotlivých vekových skupín dospelých a získať prehľad o ich ochote vzdelávať sa v oblasti zdravia. Prostredníctvom dotazníka riešitelia získavajú a analyzujú údaje o aktuálnom stave zdravotnej gramotnosti dospelej populácie na celom Slovensku. „Získané výsledky budú slúžiť na rozvoj andragogickej teórie i praxe v oblasti zvyšovania zdravotnej gramotnosti, i pre vzdelávanie dospelých v oblasti prevencie, ochrany, podpory a rozvoja zdravia,“ približuje zámer vedúci projektu doc. Július Matulčík z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK. Poznatky tiež plánujú využiť na rozvoj študijných programov pedagogiky a andragogiky.

Projekt, podporený grantovou schémou VEGA, bol odštartovaný v roku 2021 a má byť ukončený v roku 2023. Okrem vedúceho projektu doc. Júliusa Matulčíka sa na jeho riešení podieľajú spoluriešiteľky z FiF UK doc. Ľuboslava Sejčová a prof. Olena Voliarska. Na projekte ďalej spolupracujú odborníci a odborníčky z Lekárskej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na získavaní dotazníkových údajov sa aktívne podieľa aj Centrum ďalšieho vzdelávania UK a Jednota dôchodcov Slovenska.