INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH DO 1. ROČNÍKA BC. A MGR. ŠTÚDIA

Pokyny k zápisom, študentským preukazom a ubytovaniu.

Pre prvákov a prváčky bakalárskeho štúdia


Študentský preukaz

Dokladom o štúdiu je študentský preukaz.

Informácie o preukaze študenta a jeho vystavení

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa preukazu študenta a podávania žiadostí o ubytovanie sa obráťte na hotline CePITu (Centrum podpory informačných technológií UK), tel. 02/9010 4444.


Zápis študentov a študentiek

Zápis sa uskutoční 4. a 5. septembra 2023, resp. 14. septembra 2023 v budove FiF UK na Gondovej ulici 2, v miestnosti G127.

Harmonogram zápisov podľa študijných programov


Na zápis si prineste

 • rozhodnutie dekana FiF UK o prijatí na denné štúdium v akademickom roku 2023/2024,
 • 1 ks fotografie formátu 3 x 3,5 cm, na zadnej strane čitateľne podpísanú (do spisového materiálu),
 • písacie potreby,
 • občiansky preukaz (cudzinci pas a povolenie k pobytu v SR a pod.),
 • zahraniční študenti (štipendisti) doklad o priznaní štipendia,
 • študenti s rozhodnutím o podmienečnom prijatí aj osvedčenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, ak ju už nedodali skôr (v prípade uchádzačov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie na zahraničnej škole, s výnimkou českých škôl, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní).


Študenti a študentky so špecifickými potrebami

Ak máte záujem evidovať sa ako študent so špecifickými potrebami (podľa ustanovenia§ 100, ods. 2 Zákona o VŠ), pošlite žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami. Podrobné informácie a príslušné tlačivá obsahuje Vnútorný predpis č. 23/2014


Ubytovanie

Informácie k ubytovaniu

V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie FiF UK sofphil.uniba.sk.

Pre prvákov a prváčky magisterského štúdia


Študentský preukaz

Dokladom o štúdiu je študentský preukaz.

Informácie o preukaze študenta a jeho vystavení

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa preukazu študenta a podávania žiadostí o ubytovanie sa obráťte na hotline CePITu (Centrum podpory informačných technológií UK), tel. 02/9010 4444.


Zápis študentov a študentiek

Zápis sa uskutoční 12. a 13. septembra 2023 v budove FiF UK na Gondovej ulici 2, v miestnosti G127.

Harmonogram zápisov podľa študijných programov


Na zápis si prineste

 • rozhodnutie dekana FiF UK o prijatí na denné štúdium v akademickom roku 2023/2024,
 • 1 ks fotografie formátu 3 x 3,5 cm, na zadnej strane čitateľne podpísanú (do spisového materiálu) – netýka sa absolventov FiF UK z roku 2023,
 • úradne osvedčenú fotokópiu vysokoškolského diplomu (ak ním disponujete a ešte ste nám ho nedoručili). Táto povinnosť sa netýka absolventov FiF UK z rokov 2010 – 2022. V prípade uchádzačov, ktorí získali bakalárske vzdelanie na zahraničnej škole, s výnimkou českých škôl, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní,
 • písacie potreby,
 • občiansky preukaz (cudzinci pas a povolenie k pobytu v SR a pod.),
 • zahraniční študenti (štipendisti) doklad o priznaní štipendia,
 • študenti s rozhodnutím o podmienečnom prijatí aj osvedčenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, ak ju už nedodali skôr (v prípade uchádzačov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie na zahraničnej škole, s výnimkou českých škôl, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní).


Študenti a študentky so špecifickými potrebami

Ak máte záujem evidovať sa ako študent so špecifickými potrebami (podľa ustanovenia§ 100, ods. 2 Zákona o VŠ), pošlite žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami. Podrobné informácie a príslušné tlačivá obsahuje Vnútorný predpis č. 23/2014


Ubytovanie

Informácie k ubytovaniu

V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie FiF UK sofphil.uniba.sk.