Medzilektorátne súťaže

Medzilektorátne súťaže

Medzilektorátne súťaže (od 2012 doteraz)

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zastrešuje centrum SAS tzv. medzilektorátne súťaže lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí. Súťažné témy a projekty iniciovali doteraz lektoráty z týchto univerzít: Propagačné plagáty o Slovensku a didaktické karty na tému Sieň slávy slovenských osobností (Univerzita v Bukurešti – 2012/13, 2013/14), zborník PoŠtúrenie mýtu (Univerzita v Belehrade a Univerzita v Novom Sade – 2014/15), literárna súťaž Kukučínov Jadran (Univerzita v Záhrebe – 2015/16) a eseje na tému: Mediálny obraz Slovenska v zahraničí (Bolonská univerzita so sídlom vo Forlì – 2015/16), krátke filmy na tému Živé pohľadnice z lektorátov (Univerzita v Belehrade – 2016/17), eseje, krátke filmy a prezentácie na tému Slovensko v mojej krajine očami slovakistov (Univerzita v Belehrade – 2017/18). Výstupy z medzilektorátnych súťaží nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/sas (Lektoráty SJaK v zahraničí).

  

International Contests for students of SFL abroad

The Studia Academica Slovaca Center at the Comenius University Faculty of Arts in Bratislava (SAS), in cooperation with the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic oversees various contests for students of lecturers of Slovak language and culture teaching at foreign universities. Competition topics and projects have thus far been initiated by lecturers at the following schools: Propagation Posters about Slovakia and didactic cards on the topic of Slovak Personalities Hall of Fame (University of Bucharest – 2012/13, 2013/14), Štúr-ifying the Myth – PoŠtúrenie mýtu, anthology (University of Belgrade and University of Novy Sad – 2014/15), Kukučín’s Adriatic, literary competition  (University of Zagreb – 2015/16) and essays on the topic: The Image of Slovakia in the Foreign Media (University of Bologna, Forlì campus – 2015/16), short films on the topic of Living Postcards from SFL Classes in the World (University of Belgrade – 2016/17), essays, short films and presentations on the topic of Slovakia in My Homeland as Seen by Slovakists (University of Belgrade – 2017/18). To view the output from these competitions visit https://fphil.uniba.sk/sas (Lektoráty SJaK v zahraničí).