Doc. Mgr. Gabriela MÚCSKOVÁ, PhD.

 

Miestnosť: č. G216

Konzultačné hodiny v LS: streda 15.00 - 16.30

Telefón: +421 2 9013 2232

Email: gabriela.mucskova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

Medailón

 

Vzdelanie a kvalifikačný postup

2017 – doc. v odbore slovenský jazyk – obhájená habilitačná práca Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita), Filozofická fakulta UK v Bratislave 

2017 – IIa – samostatná vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

2006 – PhD. v odbore slovenský jazyk – obhájená doktorandská práca: Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice), Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

1989 – Mgr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Vedeckovýskumné zameranie: dialektológia, historická lingvistika, sociolingvistika, jazyková politika, vonkajšie dejiny jazyka

Pedagogické zameranie: vývin slovenského jazyka, dialektológia, dejiny spisovnej slovenčiny, jazyková kultúra, teória spisovného jazyka, jazyková politika, sociolingvistika


Publikačná činnosť
Monografie

Múcsková, G. (2016): Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). Bratislava: Univerzita Komenského, 192 s. PDF

Balleková, K. – Dvornická, Ľ. – Felixová, I. – Ferenčíková, A. – Košková, A. – Múcsková, G. – Ripka, I. – Smatana M. (2006): Slovník slovenských nárečí 2. L – P(povzchádzať). Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda. https://www.juls.savba.sk/pub_ssn.html

Balleková, K. – Dvornická, Ľ. – Ferenčíková, A. – Chochol, M. – Múcsková, G. – Ráczová, P. – Smatana, M. – Šimunová, D. (2021): Slovník slovenských nárečí 3. P(poza) – R. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Veda https://www.juls.savba.sk/pub_ssn.html

Práce v zahraničných časopisoch, zborníkoch a odborných publikáciách

Múcsková, G. – Lauersdorf, M. R. (2020): Slovak. In: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online Leiden: Brill. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_033661

Múcsková, G. (2018): Synthetization in the Grammaticalization of the Preterit in Slovak Dialects. In: V zeleni drželi zeleni breg. Studies in Honor of Marc L. Greenberg. Eds. S. M. Dickey – M. R. Lauersdorf. Bloomington: Slavica Publishers – Indiana University, s. 219 – 242. PDF

Múcsková, G. (2018): Regionálne dialekty a ľudová dialektológia. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Roč. 3. Ed. Z. Holub. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2018. s. 191 – 211. sken

Múcsková, G. (2017): The ideology of bourgeois nationalism and its reflections on language planning in the development of standard Slovak. In: RASPRAVE – Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, roč. 43, č. 1, s. 379 – 395. Dostupné na: https://hrcak.srce.hr/file/271257

Múcsková, G. (2017): Lexical Borrowings in Traditional Dialects and their Variation (on the Example of Germanisms in Slovak Dialects). In: Dialekt/Dialect2.0 Langfassungen/Long papers. 7 Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG). Eds. E. Wandl-Vogt – A. Dorn. Wien: Praesens Verlag, s. 231 – 248.

Múcsková, G. (2012): The category of definiteness in relation to the lexical and grammatical development of the Slovak language. In: Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Eds. I. Janyšková – H. Karlíková. Praha: Lidové noviny, 2012. s. 423 – 433. PDF

Múcsková, G. (2011): Zmeny v stavbe, vývine a fungovaní nárečia v súčasnej jazykovej situácii (na príklade spišského nárečia). In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Eds. Z. Holub – R. Sukač. Frýdek-Místek: Kleinwächter, s. 41 – 55. sken

Múcsková, G. (2010): Slavackaja litaraturnaja mova. Gistaryčnyja zmeny v statuse i vnutranaj forme. In: Arche-Pačatak (Minsk), roč. 96, č. 9, s. 18 – 35.

Práce v domácich časopisoch, zborníkoch a odborných publikáciách

Múcsková, G. (2021): Kondicionálové tvary v slovenčine v kontexte historickej gramatikalizácie a súčasnej dynamiky. In: Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Eds. G. Múcsková – K. Muziková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 69 – 105. PDF

Múcsková, G. (2019): Lexicalization after grammaticalization in the development of Slovak adjectives ending in -lý originating from l-participles. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [elektronický dokument]. 2019, roč. 16, č. 3, s. 156 – 178 [online] http://www.skase.sk/Volumes/JTL41/pdf_doc/09.pdf

Múcsková, G. (2017): O slovenskom purizme a anti-purizme v kontexte jazykových ideológií. In: Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Eds. I. Lanstyák – G. Múcsková – J. Tancer Bratislava: Univerzita Komenského, s. 39 – 79. PDF

Múcsková, G. (2017): Bohemizmus nie je (len) prevzatie z češtiny. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 595 – 606.

Múcsková, G. (2015): Status jazyka z hľadiska jazykového plánovania v podmienkach slovenskej jazykovej situácie. In: Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M.–  Šimková. Bratislava: Veda, s. 213 – 248. PDF

Múcsková, G. (2015): Polemika o jazyku ako prameň poznávania dejín spisovného jazyka v kontexte jazykovej politiky alebo O purizme v jednej „zabudnutej“ diskusii. In: Jazykovedné štúdie 32. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková. Bratislava: Veda, s. 567 – 576. PDF

Múcsková, G. (2014): Takmer zabudnutá diskusia o jazyku a jazykovede. In: „Pri zelenom stole: NAŠA REČ“: Návraty k takmer zabudnutej diskusii. Eds. G. Múcsková – J. Vrábľová. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 7 – 20. (úvodná štúdia) PDF

Múcsková, G. (2013): Variantnosť výsledkov gramatikalizačných procesov vo vývine psl. perfekta v slovenských nárečiach. In: Philologica 72. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Eds. G. Múcsková – K. Muziková – M. R. Lauersdorf. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 69 – 80. PDF

Múcsková, G. (2013): „Nehatený rozvoj“ spisovného jazyka v kultúrnom a politickom kontexte 60. rokov 20. storočia. In: Sociolinguistica Slovaca 7. Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Eds. S. Ondrejovič – J. Vrábľová – A. Krausová. Bratislava: Veda, s. 91 – 103. PDF

Múcsková, G. (2012): "Nepoužívanie" jazyka – historizácia ako typ jazykovej zmeny. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 305 – 315. PDF

Múcsková, G. (2011): Zánik ako typ jazykovej zmeny 1. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 277 – 286.

Múcsková, G. (2010): Meno ruže v jazykovom (nárečovom) obraze sveta. In: Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda, s. 209 – 220. PDF

Múcsková, G. (2010): „Opakované prevzatia“ ako výsledok historických kultúrnych kontaktov. In: Slovo, tvorba, dynamickosť. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, s. 442 – 451. PDF

Múcsková, G. (2009): Nárečová diferenciácia a vymedzenie nárečových oblastí. (Na príklade Štolcovho členenia spišských nárečí). In: Jazykovedné štúdie 26. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda, s. 63 – 70. PDF

Múcsková, G. (2009): Prípady gramatikalizácie vo vývine slovenského jazyka. In: Jazykovedný časopis, roč. 60, č. 2, s. 131 – 144. PDF

Múcsková, G. (2008): Akomodácia v podmienkach bivarietnej jazykovej komunikácie. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda, s. 176 – 188. PDF

Múcsková, G. (2007): Diglosia v slovenskej jazykovej situácii (diachrónny pohľad). In: Jazykovedný časopis, roč. 58, č. 1, s. 47 – 53. PDF

Múcsková, G. (2007): Variantnosť v procese jazykovej zmeny. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 363 – 369.

Múcsková, G. (2005): K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Ed. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 225 – 235.

Múcsková, G. (2000): Mesto Gelnica a jeho jazyk : (poznámka k bilingválnej diglosnej jazykovej situácii starého baníckeho mesta). In: Mesto a jeho jazyk. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, s. 184 – 193. PDF

Múcsková, G. (1998): Lexikálne prevzatia z nemčiny v písomných pamiatkach predspisovného obdobia. In: Philologica 49. Ed. P. Žigo. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 59 – 66. 

Učebnice

Múcsková, G. – Muziková, K. – Wambach, V.: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG, 2012. 138 s. +CD ROM.

Zostavovateľské práce (editorstvo)

Múcsková, G. – Muziková, K. (2021): Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 316 s.

Balleková, K. – Dvornická, Ľ. – Múcsková, G. – Smatana, M. (2019): Ferenčíková, Adriana: Poklady pod povrchom slov ukryté. Výber z diela. Bratislava: Veda. 480 s.

Chocholová, B. – Molnár Satinská, L. – Múcsková, G. (2017): Jazyk a jazykoveda v pohybe II. (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty. Bratislava: Veda. 575 s.

Lanstyák, I. – Múcsková, G. – Tancer, J. (2017): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského. 312 s.

Balleková, K. – Králik, Ľ. – Múcsková, G. (2015): Jazykovedné štúdie 32. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda. 583 s.

Múcsková, G. – Vrábľová, J. (2014): „Pri zelenom stole: NAŠA REČ“: návraty k takmer zabudnutej diskusii. Bratislava: Univerzita Komenského. 148 s.

Múcsková, G. – Muziková, K. – Hargašová, Z. (2013): Philologica 72. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského. 456 s.

Múcsková, G. (2009): Jazykovedné štúdie 26. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Bratislava: Veda. 216 s.


Granty
Zodpovedná riešiteľka

Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA 2/0133/20 (2020 - 2023) – zodp. riešiteľka od r. 2021.

Jazyková zmena v historickom vývine jazyka a v procese formovania jeho spisovnej variety 2 VEGA 1/0681/17 (2017 – 2020).

Jazyková zmena v historickom vývine jazyka a v procese formovania jeho spisovnej variety VEGA 1/0848/13 (2013 – 2016).

Historický archív nárečových záznamov ako prameň poznávania historickej lexiky a tradičnej ľudovej kultúry VEGA 1/0780/10 (2010 – 2011). 

Zusammenarbeit der Einrichtungen für Slowakistik der Universität Wien und Comenius Universität in Bratislava ausgerichtet auf die Weiterentwicklung diachroner linguistischer Disziplinen (Spolupráca slovakistických pracovísk Viedenskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave zameraná na rozvoj diachrónnych lingvistických disciplín) SAIA, Akcia Rakúsko-Slovensko 2010-10-15-9013 (2011). 

Zástupkyňa vedúceho projektu

Robustné rečové technológie pre informačné systémy v slovenčine a ich diagnostika VEGA 2/0138/08 (2008 – 2010) – realizovaný v Ústave informatiky SAV; Zodp. riešiteľ Ing. Miloš Cerňak, PhD.

Moderné technológie spracovania reči v slovenčine využívajúce rečové databázy II VEGA 2/5124/25 (2005 – 2007) – realizovaný v Ústave informatiky SAV; Zodp. riešiteľ Ing. Milan Rusko

Spoluriešiteľka

Slovník slovenských nárečí – dlhodobý projekt, realizovaný v nadväzujúcich grantoch Vega; aktuálne VEGA 2/0114/22 (2022 – 2025). Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment APVV-17-0254. (2018 – 2022). Zodp. riešiteľ Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku APVV-0689-12 (2013 – 2017). Zodp. riešiteľ prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (2013 – 2014), doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (2015 – 2017).

Slovenský jazyk a komunikácia v súvislostiach VEGA 1/1430/04 (2004 – 2006). Zodp. riešiteľ prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.


Členstvo v redakčných radách časopisov

Jazykovedný časopis – hlavná redaktorka (od 2013 – doteraz; 2007 – 2012 výkonná redaktorka) https://sciendo.com/journal/JAZCAS ; http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

Slovenská reč – členka (od 2017) http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

Členstvo vo vedeckých organizáciách a spoločnostiach

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV https://www.juls.savba.sk/sjs.html

Slavic Linguistics Society http://www.slaviclinguistics.org/

International Society for Dialectology and Geolinguistics – SIDG http://www.geo-linguistics.org/


Ďalšie pedagogické pôsobenie

2007 – 2017 – lektorka slovenského jazyka na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

21. – 30. 3. 2006 – Language Centre of the University of Tampere, Fínsko (program Erazmus)