Východná Európa: krajiny a ľudia 1

Ciele kurzu:

Osvojiť si základné poznatky o krajinách východnej Európy a návyky práce s informačnými zdrojmi o regióne.

Obsah kurzu:

Kurz predstavuje 12 krajín regiónu východnej Európy v historickom, politickom, hospodárskom a kultúrnom kontexte.

Podmienky hodnotenia:

priebežne 50 %, v skúšobnom období 50 % 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

1. priebežné prezentovanie výsledkov práce na seminárnej eseji na tému "Fotografia ako prameň k sociálnym dejinám východnej Európy" v rámci seminárov v 3., 5. a 8. týždni semestra (každá prezentácia je hodnotená bodmi v rozsahu 0-10) a odovzdanie seminárnej práce najneskôr 2 týždne pred skončením výučbovej časti semestra do systému MS Teams (kvalita eseje sa hodnotí bodmi v rozsahu 0-20).

2. úspešné absolvovanie písomného preskúšania z povinného učebného materiálu v plnom rozsahu s výsledkom minimálne 50% z počtu 30 bodov, .

3. úspešné absolvovanie ústnej skúšky (hodnotená bodmi v rozsahu 0-20 bodov)Celkové hodnotenie: A: - min. 92 bodov; B - min. 86 bodov; C - min. 78 bodov; D - min. 72 bodov;E - min. 65 bodov.

Akceptujú sa maximálne 2 absencie zo zdravotných alebo vážnych osobných dôvodov.

Povinná literatúra:

Elektronické učebné materiály dostupné na tejto stránke.