Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Východná Európa: krajiny a ľudia 1

Ciele kurzu:

Úvodný kurz poskytuje základné poznatky o krajinách východnej Európy a zoznamuje s informačnými zdrojmi o regióne.

Obsah kurzu:

Geografické, politické, hospodárske a kultúrne pomery v krajinách študovaného areálu.

Podmienky hodnotenia:

priebežne 50 % (písomné preskúšanie, seminárna práca), v skúšobnom období 50 % (písomné preskúšanie, ústna skúška).

Získanie priebežného hodnotenia:

1. Absolvovanie písomného preskúšania v 1. alebo 2. týždni novembra (termín sa upresní v priebehu semestra) aspoň s výsledkom 66 %. 

Obsahom preskúšania je povinný učebný materiál k nasledujúcim krajinám: Bielorusko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Turecko, Ukrajina.

2. Seminárna práca na tému: Fotografie A. Čekmeňova ako sociálne dejiny východnej Európy v obrazoch.

Obsah a rozsah práce sa bude priebežne konzultovať v rámci seminárov.

Termíny seminárov: 9. 10., 16. 10., 20. 11. V týchto termínoch poslucháči odovzdajú v tlačenej podobe priebežné výsledky práce nad témou. Na poslednom seminári 11. 12. poslucháči odovzdajú definitívnu verziu práce v tlačenej podobe.

Získanie záverečného hodnotenia:

1. Absolvovanie písomného preskúšania v deň ústnej skúšky s výsledkom aspoň 50 %. Obsahom preskúšania je povinný učebný materiál v plnom rozsahu.

2. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky.

Povinná literatúra:

Texty na webe KRVŠ a ďalšie elektronické zdroje podľa pokynov prednášajúceho,

Malá zemepisná encyklopédia ZSSR, Bratislava, 1977.