Soláriková Petra

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: všeobecná psychológia, biopsychológia
Kontakt: petra.solarikova@uniba.sk
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie/klapka 2345
Zaradenie: Odborná asistentka


Výučba na katedre:  

Experimentálny výskum 

Kognitívna psychológia

Biopsychológia

Psychofyziológia

Všeobecná psychológia I., II.

Všeobecná psychológia pre nepsychológov 

Základný životopis:   

- SŠ Gymnázium Metodova 2, BA                                                                          

- Bc. štúdium psychológie ukončené na Katedre psychológie FF UCM v Trnave

- Mgr. štúdium psychológie ukončené na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave

- Erasmus program na Katedre psychológie na Karlovej Univerzite v Prahe

- interné PhD. štúdium klinickej psychológie ukončené na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave, v roku 2014. Téma dizertačnej práce: Psychologické a fyziologické aspekty stresu u alergikov. Školiteľ: Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Hlavná grantová činnosť:

Spoluriešiteľka APVV grantu: "Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií", 2018-2022.

Riešiteľka grantu VEGA: "Analýza efektivity psychofyziologických metód na optimalizáciu stresovej reakcie s dôrazom na kvalitu spánku.", 2019-2022.

Spoluriešiteľka grantu VEGA: "Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok.", 2017-2020.

Spoluriešiteľka grantu KEGA: "Rozvoj a inovácia vzdelávania biopsychológie na Slovensku.", 2017-2019.

Riešiteľka grantu Nadácie Tatra banky: "Interaktívne experimentovanie v biopsychológii", 2017.

Spoluriešiteľka APVV grantu: "Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie", 2013-2017.

Spoluriešiteľka grantu VEGA: "Kognície a emocionalita v kontexte osobnosti a psychofyziologických premenných", 2010-2011.

Spoluriešiteľka grantu VEGA: "Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných", 2012-2015.