Hajdúk Michal

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: klinická psychológia
Kontakt: michal.hajdukuniba.sk
Miestnosť: veža/klapka 2335
Zaradenie: odborný asistent

VÝUČBA NA KATEDREKlinická psychológiaKvantitatívna metodológiaKlinická neuropsychológiaEvolučná psychológiaPrednášky v rámci atestačnej prípravy klinických psychológov

VÝUČBA MIMO KATEDRY PSYCHOLÓGIE
Medical Psychology
Psychiatria 1 a 2
Praktiká pre študentov medicíny na LF UK

ZAMERANIE
Klinická psychológia
Psychiatria
Neurovedy
Kvantitatívna metodológia
Psychometrika

PREHĽAD PUBLIKÁCII

VZDELANIE

University of Texas at Dallas

School of Behavioral and Brain Sciences, post - doktorandský výskumný pobyt  - Klinická psychológia

Univerzita KomenskéhoFilozofická fakulta, Katedra psychológie, doktorandské štúdium – Klinická psychológoia (PhD.)

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Rigorózna práca – Klinická psychológoia (PhDr.)

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, magisterské štúdium – Psychológia 

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta, Katedra psychológie, bakalárske štúdium – Psychológia  

 

Klinicko psychologická prax

Psychológ na Jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti – Psychiatrická klinika LF UK a UNB

Psychológ v dennom stacionári pri Psychiatrickej klinike LF UK a UNB

 

Študijné a odborné úspechy úspechy

Udelenie Fulbrightovho štipendia pre výskum a prednášanie
Akademická pochvala za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole  

Úspešná účasť na katedrových, celoslovenských a medzinárodných kolách ŠVOČ

 

Členstvo v odborných organizáciách
Psychiatrická spoločnosť SLS

Komora psychológov