Brezina Igor

Tituly: doc. PhDr., PhD.
Zameranie: všeobecná psychológia
Kontakt: igor.brezina@uniba.sk
Miestnosť: 410/klapka 2176
Zaradenie: docent


I - Vzdelanie a kvalifikácia:

•             Filozofická fakulta UK, odbor psychológia, 1972
•             PhDr.: 1974
•             CSc.: 1982
•             docent: 1987

II - Pedagogická činnosť:

a/ Priama výučba:
Povinné kurzy na odbore psychológia:
•             pamäť a pozornosť (Všeobecná psychológia I)
•             pociťovanie a vnímanie (Všeobecná psychológia II)
•             Experimentálna psychológia (do r.2002)
•             Kognitívna psychológia
•             Psychobiológia
•             do r. 1996 - všeobecná psychológia
                               - metodológia

b/ Iné:
•             Predseda rigoróznej komisie (PhDr.), do súčasnosti
•             Člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia (PhD.), 1996-2019
•             Predseda štátnych záverečných skúšok v odbore psychológia, 1996-2019
•             Predseda komisie pre obhajoby CSc., 1994-95
•             Garant bakalárskeho štúdia , 2008-2019
•             Kogarant doktorandského štúdia, 1996-2019

 

 

III - Vedecká činnosť:

a/ Publikačná činnosť (počet):
Vedecké štúdie: 106
Odborné články: 11
Popularizačné výstupy: 18
Výskumné projekty: 18, z toho 7 v zahraničí
Expertízy: 3, z toho 1 v zahraničí

 

b/ Účasť na výskumných úlohách - udelené granty, plánovaný výskum:
•             Štátny plán základného výskumu, FiF UK, 3 úlohy, 1974-1988
•             Štátny plán základného výskumu, UEP SAV, 1974-80
•             Štátny plán základného výskumu - hlavný koordinátor, ČSAV, Praha, 1988-89
•             Ascertaining and Optimalization of Cognitive Processes,grant University CollegeLondon,1988
•             Koordinátor výskumného projektu Katedry psychológie FiF UK a Departamento de psichologia, Universidaded Complutense, Madrid, 1993-1996
•             Koordinátor dvoch TEMPUS programov, orientovaných do oblasti psychológie a sociálnychvied, Heidelberg, 1991, Uttrecht, 1994
•             Koordinátor projektu "The European Studies - Interdisciplinary Approache" Brussels, TEMPUS, 1994 - 1997
•             Koordinátor európskeho projektu 11 krajín "The Asylum Cases in the Modern Society (Psychological Analyses)", Brussels, PHARE, 1998-2000
•             Člen interdisciplinárného tímu výskumnej úlohu Ústavu endokrinológie SAV: "Psycho-fyziologické súvislosti stresu a trémy", koordinátor: doc. MUDr. Ježová, PhD., 2001-2004
•             Zodpovedný riešiteľ za časť psychológie interdisciplinárneho výskumu "Rozvoj neinvazívnych   metódd psychologického a biomedicínskeho monitorovania psychologických funkcií a fyziologických procesov", Katedra mikroelektroniky, FEI STU, Katedra biomedicíny LF UK, Katedra psychológie FiF UK, grant VTR MŠ SR, 2003-2006
•             Koordinátor medzinarodného grantu Universidad Complutense: „Psychophysiological collerates of psychological development and personality“, 2007-2008
•             Zodpovedný riešiteľ aplikovaného výskumu AV4 : „Vývoj miniatúrneho neinvazívneho prístroja na meranie psychofyziologických procesov pod vplyvom stresu“ (v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU-časť psychológia), 2007- 2009
•             Zodpovedný riešiteľ grantu VEGA: Kognície a emocionalita v kontexte osobnosti a psychofyziologických premenných 2010-2011.
•             Zodpovedný riešiteľ grantu VEGA: Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných 2012-2015.
•             Zodpovedný riešiteľ APVV grantu: Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie, 2013-2017.

•             Ďalšie grantové úlohy: viď priečinok katedrovej stránky "Veda"-"grantová činnosť"

 

 

c/ Odborné stáže, zahraničné granty:
•             Ročná stáž na „Department of Psychology of University College London. Výskumný projekt :“ Basic psychological processes: Attention, memory, response time and their changes“ - v spolupráci     s prof. R.J.Audley, UCL, London, 1988 
•             Krátkodobá stáž Emmory University, Altanta, USA. Participácia na výskumnom projekte: „Approaches to principles and implications of cognitive psychology- role of memory“ -v spolupráci s prof. U.Neisser, Emory University, Atlanta, USA, 1996                    
•             Participácia na výskume „Vision, neuroanatomy and spatial perception and psychofysics“ , krátkodobá stáž, UCL London, London, 1997
•             Université de B. Pascal, Clermond Ferrand I, Katedra psychológie, 3-týždňový grant Institut Français, Bratislava, 1993
•             Regensburg Universität, Katedra psychológie, 2-týždňový grant TEMPUS, 1995
 

d/ Najvýznamnejšie vedecké výsledky :
•             Vypracovanie tréningov pozornostnej organizácie - v spolupráci s prof. Audley, UCL, London 
•             Pamäť , jej modifikácia a prepojenie s kognitívnymi funkciami - v spolupráci s prof. U.Neisser, Emory University, Atlanta, USA  
•             Vnímanie hĺbky,  ako indikátor kognitívneho vývinu. - v spolupráci s M. Morgan, St. James hospital, UCL, London

 

e/ Najvýznamnejšie ohlasy na výsledky vedeckej práce:
•             Cena American Psychological Association za výskum pozornostnej organizácie (v spolupráci s prof. R.J. Audley, UCL, London)
•             Vyžiadané odborné prednášky: University College London, Regensburg Universität, Pittsburgh      University, University of South Africa - Pretoria, Stellenbosh University 8211; South Africa-Cape Tow, State University of United Arab Emirates /Al Ain/, Conference of British Psychological Society - Leeds, University Degli Studi Pavia, British Columbia University, Vancouver.

 

 f/ Aktívna účasť na konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí (počty):
a)      doma: 33                              
b)     v zahraničí: 16

 

g/ Členstvo v redakčných radách, vedeckých orgánoch, vedeckých organizáciách:
       doma: - člen Vedeckej rady Univerzity Komenského, 1992-2000
                  - člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK, 1990-1998
                  - člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK,     1992-1998                      
                  - člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity Konštantína filozofa , Nitra , 2008-2017
                  - člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Cyrila a Metoda v Trnave, 2004-2014
                  - člen atestačnej komisie UK (1991-2000)
                  - člen pracovnej skupiny Akreditečnej komisie MŠ (1992 – 1995)
                  - člen grantovej komisie VEGA (1995-8)
                  - podpredseda Slovenskej spoločensko-vednej komisie UNESCO (1993-1995)
                  - predseda Československej federálnej komisie UNESCO, 1990-93
                  - člen Redakčnej rady odborného periodika „Studia psychologica“ (2006-2011)
                  - člen Slovenskej psychologickej spoločnosti
                  - člen Výboru Vyšegradskeho fondu za Filozofickú fakultu UK
                  - člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti                            

                  - člen Vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
 
      v zahraničí: - čestný člen British Psychological Society
                         - člen Výboru UNICA (sieť akreditovaných univerzít Európy)
                         - člen Výboru Sasakawa Fund (japonská nadácia pre výskum v spoločenských vedách)
                         - člen redakčnej rady zbornika Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity: "Annales psychologici"

 

IV - Funkcie na pôde UK:

 a/ "Akademické funkcie":
•             1990 - 1992 - prodekan Filozofickej fakulty UK pre vedu a výskum
•             1992 - 1998 - prorektor Univerzity Komenského pre zahraničné vzťahy

 b/ "Vedúci pracovník":
•             2000 - 2019 - vedúci katedry psychológie FiF UK

 

V - Jazykové znalosti:
•             angličtina - aktívne, The British Council Certificate - Essex University, advanced level
•             nemčina - aktívne, jazyková škola
•             ruština - základná komunikácia