Ethnologia Slovaca et Slavica

Ethnologia Slovaca et Slavica je vedecký recenzovaný zborník, založený v r. 1969 na Medzinárodnom zjazde slavistov ako zborník pre slavistickú etnológiu. Vychádza jedenkrát ročne v anglickom jazyku. V súčasnosti sa zameriava na analýzu sociálnych javov, predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy, a podporuje medzinárodné diskusie, ktoré prispievajú k poznaniu diania v tomto regióne. Uverejňuje najmä príspevky z oblasti etnológie a sociálnej/kultúrnej antropológie, no poskytuje priestor aj bádateľom z iných sociálno-vedných a humanitných disciplín. Redakcia uprednostňuje články reflektujúce nové trendy a inovatívne prístupy v sociálnych vedách, venované teoretickým, metodologickým a konceptuálnym otázkam. Jadrom uverejňovaných príspevkov sú empirické štúdie sociálnych javov založené na etnografickom výskume, no vítané sú aj teoreticko-metodologické state a diskusie o aktuálnych problémoch spoločenskovedného bádania. Zborník dáva tiež priestor prehľadovým článkom, esejam, recenziám kníh a rozhovorom s poprednými bádateľmi. Jednotlivé čísla sú venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v odbornom a verejnom diskurze na Slovensku a v iných krajinách. Vydanie čísiel pripravuje redakcia v súlade s vyhlásenými výzvami. Môže však osloviť vybraných odborníkov ako hosťujúcich redaktorov, ktorí pripravujú tematické čísla, venované špecifickej problematike.

Redakcia

Hlavná redaktorka: Tatiana Bužeková

Redaktor/ky: Marta Botiková, Dominika Lešková, Michal Uhrin

Redakčná rada

Margita Jágerová, Juraj Janto, Danijela Jerotijević, Erik Laštic, Alexander Mušinka, Katarína Popelková, Saša Vojtechová Poklač, Katarína Žeňuchová

Redakčný okruh

Janusz Barański (Poľsko), John Eade (Veľká Británia), Hana Hlôšková (Slovensko), Mario Katić (Chorvátsko), Patricia Krafcik (USA), József Liszka (Slovensko), Mirijam Mencej (Slovinsko), Katja Michajlova (Bulharsko), Jana Nosková (Česko), Dragana Radojčić (Srbsko), Mojca Ramšak (Slovinsko)

Publikačná etika

Redakcia ESeS prijíma na posúdenie pôvodné, predtým nepublikované príspevky, ktoré sa v čase odovzdania na posúdenie nenachádzajú v inom recenznom konaní, ako aj anglickú verziu revidovaných príspevkov, ktoré už vyšli v národnom jazyku. Pri posudzovaní etických otázok, ktoré môžu vzniknúť v recenznom konaní, redakcia sa riadi princípmi vytvorenými vydavateľstvom Elsevier, ako sú sformulované na webovej stránke.

Publikačné detaily

Ročenka vychádza na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK.

Kontakt

Redakcia ESeS

Katedra etnológie a muzeológie

Filozofická fakulta UK Gondova 2, 814 99 Bratislava

Email: etnologia.slovaca@gmail.com