Etnológia - veda a výskum

Aktuálne projekty
 • VEGA 1/0203/23: Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia (2023-2025) Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Bužeková
Projekty v spoluriešiteľstve
 • DEAGENCY; ERC grant agreement N° 101095729 2023-2028: The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society (2023-2028), spoluriešitelia za KAKA: Tatiana Bužeková, Michal Uhrin
 • APVV-22-0063: Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien (2023-2027), spoluriešitelia za KAKA: Tatiana Bužeková, Michal Uhrin
 • VEGA 1/0689/22: Československá nákladná a osobná doprava na Dunaji v 70. a 80. rokoch 20. storočia (2022-2024), spoluriešiteľ za KAKA: Juraj Janto

Archív projektov od r. 1990

 • VEGA 1/0194/20 Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách (2020-2022) Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Bužeková
 • VEGA 1/0187/20 Obraz socialistického mesta (2020-2022) Zodpovedný riešiteľ: Juraj Janto  Anotácia: Zámerom projektu bolo preskúmať sociálne reprezentácie minulosti a súčasnosti lokality u obyvateľov Novej Dubnice - niekdajšieho "vzorového socialistického mesta". 
 • VEGA 1/0225/17  Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve (2017 - 2020)    Zodpovedná riešiteľka: Marta Botiková   Anotácia: Projekt sa usiloval poukázať na istú mieru variability v štruktúre rodiny v odlišných  kontextoch a časových dimenziách a nabúra mýty o jednoliatosti rodinného života v slovenskej spoločnosti.
 • VEGA 1/0421/17 Symbolické klasifikácie nebezpečenstva (2017-2019) Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Bužeková
 • VEGA 1/0035/14 Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy  (2014-2016) Zodpovedná riešiteľka: Marta Botiková Anotácia: Prírodný /biologický fenomén tela, zvlášť ženského tela, má mnohoznačné kultúrne významy. Cieľom projektu je na príklade ženského životného cyklu (výber manželského/životného partnera - fertilný vek - menopauza a starnutie) pomenovať meniace sa kultúrne súvislosti a symbolické obrazy tohto fenoménu v našom kultúrnom priestore a čase. Metódami symbolickej aj historickej antropológie, ako aj na základe rozboru paremiologického materiálu ukážeme zmeny a pretrvávanie symbolických funkcií v súvislosti s meniacim sa spoločensko-kultúrnym kontextom.
 • VEGA 1/0943/14 Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa na Slovensku v 21. storočí   (2014-2016), Zodpovední riešitelia: Zita Škovierová, Juraj Janto, Anotácia: . Cieľom projektu je hľadať možné cesty sociálnej obnovy a rozvoja vidieckych a mestských lokalít. Prostredníctvom sociálnych väzieb, kontaktov a spoločných aktivít môžu obyvatelia ovplyvňovať kvalitu svojho života v mieste bydliska. Preto sa výskum bude zameriavať najmä na vytváranie, fungovanie a kvalitu sociálnych sietí a úlohu sociálneho kapitálu pri skvalitňovaní života obyvateľov.
 • VEGA 1/0244/11 Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti medzi globalizáciou a lokalizáciou (2010-2013)  Zodpovedna riešiteľka: Marta Botiková Anotácia: Projekt má za cieľ ukázať prejavy globalizačných a lokalizačných tendencií v rôznych sférach kultúry a spôsobu života. Plánujeme vykonať tematicky špecifikované výskumy, sledujúce vybrané kultúrne javy a vzťahy. Obsahom projektovanej úlohy bude analýza zmien týchto fenoménov v procese spoločenskej a ekonomickej tranzície uplynulých dvadsiatich rokov. Tematicky sa sústredíme na problematiku sociálnej kultúry  v jej najrozličnejších prejavoch (rodinné tradície/obyčaje z hľadiska rodu, štruktúra a fungovanie rodiny, súkromní podnikatelia ako nový diskontinuitný fenomén v spoločnosti, dobrovoľníctvo a jeho premeny, folklorizmus ako zdroj symbolických hodnôt v globalizačných procesoch,  skúmanie interakcií medzi kultúrnou identitou a vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu. Metodologicky budeme postupovať cestou interpretatívnej antropológie, kde vychádzame z empírie, a zároveň vyhodnocujeme aj reflexiu javov a vzťahov, posudzujúc ich z vnútro skupinového hľadiska a tiež z hľadiska vonkajšieho nazerania.
 • VEGA 1/3748/06  Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti. Etnologické aspekty (2006-2008)Zodpovedná riešiteľka: Hana Hlôšková  Anotácia: Cieľom projektu bolo na základe etnologického/folkloristického výskumu získať a následne interpretovať dáta o súčasných premenách sociálnej komunikácie v rôznych sociálnych skupinách a vrstvách na Slovensku s dôrazom na vzájomný vplyv technickej a priamej komunikácie.
 • VEGA 1/0220/08  Dejiny etnológie na Slovensku - staršie obdobie (2008-2010) Zodpovedná riešiteľka: Marta Botiková  Anotácia: Projekt je prvým komplexným výskumom zachovaných historických knižničných dokumentov, publikovaných aj písomných prameňov etnologického charakteru na území Slovenska. Na základe  vedeckej analýzy prameňov predstaví kontinuálne  formovanie etnologických poznatkov a predstáv bádateľov od 16. storočia. Pôjde o vzdelancov, ktorých dielo  súviselo s územím Slovenska, resp. so slovenským etnikom. Osobitná pozornosť potom bude venovaná obdobiu "dlhého 19. storočia" (1780-1914).  Projekt rozšíri študijné pramene o cenné dokumenty nielen z hľadiska slovacikálneho, ale aj medzinárodného. Predstaví Slovensko nielen ako objekt dobových etnologických správ, ale aj ako subjekt, ktorý mal vlastné zdroje predstáv o iných národoch v  európskom i mimoeurópskom kontexte. Sprístupnenie prameňov aj novšie interpretácie metodického a metodologického charakteru pomôžu precizovať poznanie vývinu etnológie na Slovensku v staršom období.
 • VEGA  1/4534/07  Tradičná slovenská svadba a jej vývoj v 20. storočí (2007-2009) Zodpovedná riešiteľka: Kornélia Jakubíková  Anotácia: Zámerom projektu je komplexné spracovanie údajov o tradičných svadobných obyčajoch(publikovaných i archívnych), včítane vlastného materiálu z terénnych výskumov vyše 50 lokalít.Hlavným cieľom je vypracovanie modelovej schémytradičnej slovenskej svadby so základnými charakteristikami formálnej i významovej stránky jej jednotlivých zložiek ako aj charakteristika vývinových zmien a trendov v 2.polovici 20.storočia. Doplňujúci charakter má prezentáciaregionálnej/lokálnej rôznorodosti nárečovej terminológie svadby.

VEGA 1/1215/04  Neroľnícke rodiny na Slovensku (r. 2004-2006)
Zodpovedná riešiteľka: Marta Botiková

VEGA 1/0079/03 Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po r.1989 (2003-2005)
Zodpovedná riešiteľka : Magdaléna Paríková           

VEGA 1/7280/20  Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne (2000-2002)
Zodpovedná riešiteľka: Zita Škovierová

Grant Matice slovenskej č.73/98  Ľudová kultúra zátopovej oblasti Vodného diela Žilina  (1997-1999)
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Mlynka

VEGA 1/4092/97  Tradícia, etika a civilizačné zmeny  (1997-1999)
Zodpovedná riešiteľka: K. Jakubíková

Monografický výskum: Ľudová kultúra obcí – mestských častí Zlatých Moraviec Tradičná ľudová kultúra obce Volkovce (r. 1996 - 1998)
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Mlynka

Grantový projekt  VEGA č. 65  Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry na Slovensku  (1994-1996)
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michálek

Grant MŠ  SR 1/9912/07
Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku  (1991- 1993)

Archív projektov v spoluriešiteľstve od r. 1990

  GlocalEAST: Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe, 2020-1-SK01-KA203-078263, (2020-2023) Spoluriešiteľky za KEM: Tatiana Bužeková, Helena Tužinská,VEGA 2/0102/19
  Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie (2019-2022) Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Bahna, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Spoluriešiteľ za KET: Michal Uhrin

  Grantový projekt APVV–0627–12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien (10/2013 – 09/2017)    Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV, Spoluriešiteľky z KEM: Tatiana Bužeková, Helena Tužinská  

  Projekt 26240220086   Univerzitný vedecký park UK v Bratislave (2013 - 2015) Bioetika a biomedicína; 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci. Skúmanie kultúrno-spoločenských rámcov biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu a biotechnológií ako výziev modernej spoločnosti, so zameraním na filozofické, etické, antropologické, etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné aspekty.
  riešiteľky za KEM: prof. PhDr. M. Botikova, CSc.; doc. RNDr. Mgr. T. Buzekova, PhD; doc. PhDr. A. Hloskova, CSc.

  Grantový projekt VEGA V/09/018/00
  Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - osudy presídlencov v historickej pamäti
  Vedúci projektu Prof. Dr. Štefan Šutaj, DrSc.- Spoločenskovedný ústav SAV – Košice
  Zástupkyňa vedúceho projektu z KEKA: Magdaléna Pariková

  Grantový projekt VEGA 2/0112/09
  K prameňom slovenskej ľudovej prózy - rukopisná zbierka Samuela Cambela
  Vedúca projektu: Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (Slavistický ústav  SAV)
  zástupkyňa vedúceho projektu za KEM FiF UK doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
  Anotácia: Riešiteľský podiel katedry (riešiteľka Hana Hlôšková) sa venoval osobnostiam dejín folkloristiky na Slovensku. Výsledkom je spolueditorstvo zborníkov a štúdie o Š. Mišíkovi a J. Horákovi.

  Grantový projekt VEGA 2/6145/06
  Ľudová prozaická tradícia na východnom Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín: národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy
  Vedúca projektu: Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (Slavistický ústav  SAV), zástupkyňa vedúcej  projektu za KEM FiF UK doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
  Anotácia: Riešiteľský podiel katedry (riešiteľka Hana Hlôšková) sa venoval osobnosti P.G. Bogatyrjova na základe rukopisnej pozostalosti v ALU SNK v Martine. Výsledkom je publikovaná štúdia.

  Grantový projekt VEGA 1/0166/08
  Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí (inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky)
  Zodpovedná riešiteľka: Zuzana Beňušková, Ústav etnológie SAV Bratislava
  Spoluriešiteľka z KEKA: Katarína Nádaská

  Grantový projekt KEGA č. 2008/3/6269/08
  Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva – ich ochrana  a rehabilitácia na príklade cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici
  Zodpovedná riešiteľka: J. Lalková, FA STU Bratislava;
  Garant za FiF UK KEKA: Ladislav Mlynka

  Anotácia: Pilotný projekt na Slovensku, ktorého hlavným cieľom prispieť k poznaniu, zdokumentovaniu a prezentácii historických cintorínov ako neoddeliteľnej súčasti nášho kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom aplikovaného výskumu na základe  poznania a identifikácie všetkých hodnôt lokality, ale i problémov, ktoré vzhľadom na dlhodobé zanedbanie vznikli, chcel vytvoriť podmienky pre účinnú  ochranu kultúrno-historických hodnôt areálu Zvonový vŕšok. Hlavným výstupom projektu bolo vypracovanie návrhu na ďalšie plnohodnotné využitie  lokality a jej kontextuálne zapojenie do potrieb mesta  ako aj jeho prezentácie z hľadiska historického, etnologického, urbanistického, architektonického, dizajnérskeho, ako aj z hľadiska dizajnu a krajinotvorby.

  Projekt APVV 0530-06
  Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva
  Európy na základe digitálneho spracovania archívnych prameňov Úet SAV a KEKA FiF UK
  Zodpovedný reišiteľ: Daniel Luther
  Spoluriešitelia z KEKA: Katarína Nadáska, Michal Nemec, Tatiana Bužeková

  Grantový projekt VEGA 2/6095/26
  Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948, 1968, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt
  Vedúca projektu: Zuzana Profantová, Ústav etnológie SAV Bratislava
  Spoluriešiteľka z KEKA: Hana Hlôšková

  Grantový projekt VEGA 1/2229/05
  Reflexie morálky na Slovensku (2005-2008)
  Vedúci projektu: Prof. V. Gluchman, CSc., FiF UPJŠ Prešov
  Spoluriešiteľka z KEKA: Katarína Nádaská

  Grantový projekt VEGA 2/2116/22
  K prameňom slovenskej ľudovej prózy – rukopisná zbierka Samuela Cambela (2004-2006)
  Zodpovedná riešiteľka: K. Žeňuchová  - Slavistický ústav J. Stanislava SAV Bratislava
  Spoluriešiteľka z KEKA: Hana Hlôšková

  Grantový projekt VEGA 2/5103/25
  Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru (r. 2004-2006)
  Zodpovedná riešiteľka: E. Krekovičová, Ústav etnológie SAV                
  Spoluriešitelia z KEKA: Hana Hlôšková, Helena Tužinská

  Grantový projekt VEGA č. 02
  Materiálna a duchovná kultúra vo svetle postmedieválneho archeologického výskumu na Slovensku (2002 – 2004)
  Zodpovedný riešiteľ: Jozef Hoššo, FiF UK Bratislava
  Spoluriešiteľ z KEKA: Ladislav Mlynka

  Grantový projekt VEGA 2/6003/99
  Slovensko-poľské pomedzie: Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia (1999-2001)
  Vedúci projektu – J.Doruľa, FiF UK, Bratislava
  Spoluriešiteľ z KEKA: Ladislav Mlynka

  ŠPZV IX-8-4/03
  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (1986-1992)
  Zodpovedný riešiteľ: Ján Botík, Peter Slavkovský
  Spoluriešitelia z KEKA: Marta Botíková, Sylvia Dillnbergerová, Ľubica Droppová, Emília Horváthová, Kornélia Jakubiková, Milan Leščák, Ján Michálek, Ján Podolák, Magdaléna Paríková, Zita Škovierová

  Spolupráca na medzinárodných projektoch

  Projekt FOROST, Bayerische Staatministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

  Die Integration des Östlichen Europa zwischen Anspruch und Realität (2001-2005)
  Vedúci projektu: Klaus Roth
  Spoluriešiteľka z KEKA: Magdaléna Paríková

  NOS-OSF G/228/02/16314
  Pamäť žien (r. 2002-2004)
  Zodpovedná riešiteľka: Zuzana Kiczková
  Spoluriešiteľka z KEKA: Marta Botíková

  Medzinárodný projekt Madrid- Bratislava
  Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov v Európe  (1995-1996)
  Zodpovedný riešiteľ: Matej Czako, FiF UK Bratislava
  Garant za KEKA: Zita Škovierová
  Spoluriešitelia z KEKA: M. Paríková, L. Mlynka