Štúdium

Etnológia - štúdijný program bakalárskeho jednoodborového štúdia  (Bc.)

Etnológia a kultúrna antropológia - študijný program magisterského jednoodborového štúdia (Mgr.)

Kultúry a náboženstva sveta - študijný program doktorandského štúdia (PhD.)

 

Štúdium etnológie na bakalárskom stupni má za cieľ pripraviť absolventa, ktorý má znalosti kultúrnych javov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu tak, aby v oblasti historických vied prinášali nové poznatky. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy venované dejinám a teoretickému vývoju etnológie a folkloristiky, spoločensko-kultúrnemu vývoju Slovenska, tradičnej kultúre, problematike príbuzenstva a rodiny, rituálom a obyčajom, urbánnej etnológii a metódam terénneho výskumu. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel rozvíja intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivuje ich verbálny aj písomný prejav. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia je možné pokračovať v jednoodborovom 4-semestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie.

Štúdium etnológie na magisterskom stupni sa realizuje ako jednoodborové štúdium odboru etnológia a kultúrna antropológia. Je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Štúdium sa na magisterskom stupni prehlbuje o ďalšie teoretické rámce a poznávanie iných kultúr, ako aj analýzu súčasných kultúrnych procesov. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy o metodológii etnografického výskumu, rodových štúdiách, migračných štúdiách, tradícii a kolektívnej pamäti, antropológii symbolov, komunitnom rozvoji a aplikovanej antropológii. Štúdium ďalej rozvíja kreatívne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbuje ich kritické myslenie a pripravuje ich na pôsobenie vo verejnej sfére.

Profil a uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia etnológie samostatne alebo v kombinácii s inými odbormi, nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je potrebné rozumieť správaniu sa ľudí, kultúre a spoločnosti - ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, v oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Zároveň sú činní aj ako odborní konzultanti, mediátori, hodnotitelia, plánovači, či ako analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja komunít. Zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V takýchto inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Medzikultúrna komunikácia
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít