Seminár k bakalárskej práci 2

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.; prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.; doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.; doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Podmienky na absolvovanie predmetu

vypracovanie a odovzdanie bakalárskej práce 3 akceptované absencie doložené lekárskym svedectvom

Výsledky vzdelávania

schopnosť kritickej analýzy prameňa a literatúry, vymedzenia hlavného problému zvolenej témy, zhrnutia získaných informácií a poznatkov do syntézy, koncipovania a redakcie práce.

Stručná osnova predmetu

Metodologické otázky spracovania bakalárskej práce

Otázky etiky vedeckej práce

Formálne a obsahové aspekty bakalárskej práce

Kritika a interpretácia pramenného materiálu

Syntéza získaných informácií a poznatkov

Skoncipovanie a redakcia textu bakalárskej práce

Odporúčaná literatúra

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava, Stimul 1998.

Ďalšia literatúra podľa témy bakalárskej práce.