Archeológia barbarov 2017

XIII. protohistorická konferencia

Základné informácie

Dátum: 19.-20. októbra 2017

Organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., Filozofická fakultra Univerzity Komenského v Bratislave

Miesto konania: Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava, mapa

Konferenčný poplatok: 15 EUR

Rokovací jazyk: český, slovenský, poľský, nemecký, anglický

Pozvánka (*.docx)


Cieľom konferencie je predstaviť odbornej verejnosti výsledky nových archeologických výskumov a dôležité nálezy z včasnodejinného obdobia v priestore strednej Európy.

S ohľadom na reorganizáciu konferencie nie je tento rok zvolená hlavná téma stretnutia.

Po zvážení stáleho organizačného výboru môžu byť niektoré z príspevkov zaradené do zborníka z konferencie Archeologie barbarů 2018. 

Program konferencie

Program (*.doc)

19. 10. 2017 (ŠTVRTOK/DONNERSTAG)

Od 9:00
Príjazd, registrácia/Ankunft, Registrierung

10:00 - 10:20
Otvorenie konferencie, príhovor dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave/Eröffnung der Konferenz, Grüßwort des Dekans der Philosophischen Fakultät
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

10:20 - 10:40
Gertrúda Březinová (Nitra): Výrobné aktivity na germánskom sídlisku v Nitre-Chrenovej

10:40 - 11:00
Igor Bazovský - Marek Budaj - Radoslav Čambal (Bratislava) - Martin Furman (Žilina): Predbežné výsledky archeologického a geofyzikálního prieskumu sídliska z doby rímskej v Tvrdošovciach (okr. Nové Zámky)

11:00 - 11:20
Vladimír Varsik (Nitra/Trnava) - Ľudmila Illášová - Ján Štubňa (Nitra): Koráliky zo skla a iných vzácnych materiálov z Cífera-Pácu

11:20 - 11:40
Prestávka/Kaffeepause

11:40 - 12:00
Ján Rajtár (Nitra): Systematická prospekcia na vybraných náleziskách - skúsenosti, výsledky, východiská

12:00 - 12:20
Balázs Komoróczy - Pavla Růžičková - Marek Vlach (Brno): Detektoráři a archeologie (nejen) v ČR. Výsledky dotazníkového průzkumu a podněty k diskusi v protohistorické archeologii

12:20 - 12:30
Diskusia/Diskussion

12:30 - 14:00
Oběd/Mittagspause

14:00 - 14:20
Eleni Schindler Kaudelka (Klagenfurt): Magdalensberg. Überlegungen zum schnellen Wandel im Repertoire des Koch- und Vorratsgeschirrs in Augusteischer Zeit

14:20 - 14:40
Péter Prohászka (Nitra):Kontakte zwischen römischen Reich und dem Barbaricum im Spiegel der Funde vom Komitat Nógrád - die Ergebnisse eines CRFB Bandes

14:40 - 15:00
Eszter Sóos (Pécs): Settlement and graves from Hernádvécse (NE-Hungary) in the 5th century AD: relation of living space and burial place in the Hun Period

15:00 - 15:20
Prestávka/Kaffeepause

15:20 - 15:40
Klára Kuzmová
(Trnava): Nové nálezy juhogalskej sigillaty a počiatky rímsko-germánskych vzťahov v predpolí Brigetia

15:40 - 16:00
Jakub Halama
(Šumperk): Novější sběrové nálezy terry sigillaty ze středního Pomoraví

16:00 - 16:20
Prestávka/Kaffeepause

16:20 - 16:40
Linda Kovácsová - Ján Rajtár
(Nitra): Germánske žiarové pohrebisko v Sekuliach

16:40 - 17:00
Jan Jílek
(Pardubice): Římské bronzové nádoby z pohřebiště v Sekuliach - předběžná zpráva o stavu zpracování

17:00 - 17:20
Eduard Droberjar
(Hradec Králové/Opole): Archeologie barbarů a perspektivy protohistorických konferencí

17:20 - 17:40
Diskusia/Diskussion

 

20. 10. 2017 (PIATOK/FREITAG)

9:00 - 9:20
Dominik Repk
a (Nitra): Dodatočné pohreby pod mohylami v dobe laténskej

9:20 - 9:40
Andrej Vrtel
(Bratislava) - Robert Maretta (Bratislava): Poklad keltských mincí objavený v Bratislave r. 1776 - lokalizácia miesta nálezu

9:40 - 10:00
Luboš Rypka
(Ústí nad Labem): Velké Březno/Valtířov (okr. Ústí nad Labem) - nově zjištěné pozdně laténské sídliště v Labské průrvě. Stav zpracování záchranného výzkumu z roku 2015, archeologický potenciál lokality

10:00 - 10:20
Prestávka/Kaffeepause

10:20 - 10:40
Wojciech Rutkowski
(Rzgów): Technologiczne aspekty produkcji żelaznych fibul typu A41

10:40 - 11:00
Jan Volf
(Praha): Zázemí Dobřichova-Pičhory ve stupni B1 ve světle starých i nových nálezů

11:00 - 11:20
Zdeněk Beneš
(Praha): Povrchovou prospekcí zjištěné lokality doby římské ve východní části středních Čech a jejich výpovědní potenciál

11:20 - 11:40
Ľudovít Mathédesz
 (Šamorín): Nové nálezy rímskych kamenných pamiatok na Slovensku

11:40 - 12:00
Záverečná diskusia/Abschlussdiskussion

12:00 - 13:00
Obed/Mittagspause

13:30 - 14:30
Bratislavský hrad - Výstava "Kelti z Bratislavy"/Burg von Bratislava - Die Ausstellung "Die Kelten aus Bratislava"

14:30
Odjazd/Abreise

 

Postery/Wissenschaftliche Poster

Miroslava Švihurová (Nitra): "Na kamennom koberci..." - sídlisková zástavba na lokalite Liptovská Sielnica-Liptovská Mara III

Tomáš Kolon (Trnava) - Vladimír Varsik (Nitra/Trnava): Germánsky skeuomorfizmus - imitácie rímskych výrobkov germánskymi hrnčiarmi

Margaréta Musilová - Branislav Resutík - Anna Gondová (Bratislava): Stredomorské importy v bratislavskom oppide

Organizátori

  • Eduard Droberjar (Hradec Králové/Opole)
  • Kristián Elschek (Nitra/Bratislava)             
  • Maciej Karwowski (Wien)
  • Balázs Komoróczy (Brno)
  • Jiří Militký (Praha)
  • Vladimír Varsik (Trnava)
  • Eduard Krekovič (Bratislava)
  • Andrej Vrtel (Bratislava)