Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výber z najvýznamnejších zahraničných grantov

Výber z najvýznamnejších zahraničných projektov, ktorých riešiteľom alebo spoluriešiteľom sú zamestnanci fakulty:

2023 – 2025: TRUEDEM: Trust in European Democracies (Dôvera v európske demokracie)

(dr. Aneta Világi, Katedra politológie FiF UK)

Grantová schéma: Horizon Europe, výzva HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02

TRUEDEM je 3-ročný výskumný projekt (2023-2025), ktorého cieľom je komplexne pristúpiť k výskumu evidencie a postojov k dôvere a dôveryhodnosti vo viacerých európskych štátoch. Taktiež je cieľom projektu vyvinúť komplexný a transparentný súbor nástrojov, krátkodobých a dlhodobých politických intervencií vrátane odporúčaní a metodík, na zvýšenie dôvery v politické inštitúcie, zvýšenie transparentnosti a inkluzívnosti zastupiteľských systémov v Európe.

TRUEDEM skúma nové vzorce volebného správania, vrátane volebnej nestálosti a trendov poklesu volebnej účasti a dôsledky vzniku nových sociálnych hnutí a strán na reprezentatívnosť a legitimitu v európskych demokraciách. Ďalej sa zameriava na dôsledky koronavírusovej krízy, pokračujúcej vojny v Európe a migrácie, nízkeho hospodárskeho rastu a rastúcej inflácie ako nových sociálno-ekonomických a bezpečnostných výziev, ktoré destabilizujú politické inštitúcie v Európe, a ktoré majú dôsledky pre politickú dôveru.

Konzorcium má za cieľ zvýšiť povedomie a angažovanosť občanov, ktorí sa zaoberajú zdravím liberálnych demokracií a dôveryhodnosťou politických lídrov a inštitúcií v Európe. Rovnako má v úmysle zlepšiť občianske vzdelávanie a zlepšiť vzdelávanie študentov v predmetných oblastiach využívaním nových vzdelávacích zdrojov.

Výskumný tím Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je lídrom výskumného balíka, ktorý sa venuje štúdiu sociálnych sietí a online médií a roli, ktorú zohrávajú pri budovaní (ne)dôvery v politické inštitúcie. Výskumne sa zapája aj do práce na ostatných výskumných balíkoch.

Konzorcium projektu

Institute for Comparative Survey Research “Eurasia Barometer”, Viedeň, Rakúsko (koordinátor konzorcia)

Metropolitan University Prague, Praha, Česko

Grenoble Alpes University, Grenoble, Francúzsko

Leuphana University Luneburg, Lüneburg, Nemecko

University of the Peloponnese, Tripoli, Grécko

University of Salerno, Fisciano, Taliansko

University of Silesia in Katowice, Katovice, Poľsko

University of Bucharest, Bukurešť, Rumunsko

Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovensko

University of Ljubljana, Ľubľana, Slovinsko

Bikupan Values Research Institute, Štokholm, Švédsko

V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina

 

Webová stránka projektu: www.truedem.eu

2021 – 2025: IMMERSE: Implementing Mobile Mental Health Recording Strategy for Europe (Implementácia stratégie mobilného zaznamenávania duševného zdravia v Európe)

(prof. Anton Heretik ml., Katedra psychológie FiF UK)

Grantová schéma: H2020, výzva H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD

Projekt IMMERSE spája interdisciplinárnu skupinu výskumníkov, ktorej cieľom je posunúť vpred premenu starostlivosti o duševné zdravie v Európe na starostlivosť, ktorá je skutočne zameraná na osobu (person-centered). Členovia konzorcia projektu vychádzajú z predpokladu, že sa treba zvlášť zamerať na potreby každého jednotlivca, ktorý hľadá pomoc s duševnými problémami. Samotní jednotlivci by zároveň mali hrať aktívnejšiu úlohu v procese starostlivosti a rozhodovania.

Projekt preto vychádza z dvadsaťročných skúseností s využívaním tzv. Experience Sampling Methodology (ESM). Ide o techniku vedenia štruktúrovaných denníkov, pri ktorej klient služieb je stredobodom pozornosti. Cieľom projektu je transformovať ESM do podoby inovatívneho, klinického digitálneho nástroja zdravotnej starostlivosti v duchu princípov digitálneho mobilného duševného zdravia (DMMH). Projekt sa bude realizovať v úzkej spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami a vyhodnotí implementáciu tohto nástroja v bežnej starostlivosti o duševné zdravie v štyroch európskych krajinách.

Prostredníctvom dôkladnej implementačnej štúdie, ktorá bude zahŕňať identifikáciu a prekonanie viacerých prekážok, má projekt za cieľ škálovať DMMH do oblasti rutinnej klinickej starostlivosti v štyroch európskych krajinách i ďalej, a ponúka tak jedinečný potenciál na významné inovácie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v Európe.

Konzorcium projektu

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgicko (koordinátor projektu)

Zentralinstitut fuer seelische Sesundheit (CIMH), Mannheim, Nemecko

The University of Edinburgh, Edinburgh, Spojené kráľovstvo

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, Heidelberg, Nemecko

Universitatsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Nemecko

Movisens GmbH, Karlsruhe, Nemecko

TMF - Technologie und Methodenplattform fuer die vernetzte medizinische Forschung, Berlin, Nemecko

Webová stránka projektu: https://immerse-project.eu/

2020 – 2023: GLocalEAst: „Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe“ („Vytvorenie nového kurikula v oblasti štúdií o globálnej migrácii, diaspóre a hraniciach v strednej a východnej Európe“)

(dr. Aneta Világi, Katedra politológie FiF UK)

Grantová schéma: Erasmus+ KA2

Účelom strategického partnerstva vytvoreného v rámci projektu GLocalEAst v oblasti migrácie, diasporických komunít a pohraničných štúdií je hľadať odpovede na súčasné výzvy, ktorým čelí stredná a východná Európa v týchto oblastiach. Podporou výskumu a prepojenia medzi politickým aktérmi a aktérmi pracujúcimi v terénne sa snaží projekt pomáhať riešiť záležitosti späté s migráciou a integráciou migrantov v hosťujúcich krajinách. Projekt pritom využíva medzinárodnú spoluprácu a medzi-odborový prístup. Medzi čiastkové ciele projektu patrí napríklad vytvorenie inovatívneho kurikula v oblasti migrácie, diasporických komunít a pohraničných štúdií a tiež platformy expertov z akademického, mimovládneho sektora, inštitúcií miestnej správy a samosprávy, ktorí sa spolupodieľajú na monitorovaní a integrácii migrantov vo vybraných (projektových) krajinách strednej a východnej Európy.

Posunom z národnej na medzinárodnú úroveň, chce konzorcium projektu GLocalEAst docieliť vývoj nových interdisciplinárnych a inovatívnych kurzov. Ich základom bude vytvorenie kurikula postaveného na prakticky orientovaných zručnostiach, ktoré by študenti počas absolvovania týchto kurzov mali možnosť získať, a na ktoré by nadväzovali rovnako orientované stáže. Takto koncipované kurzy umožnia absolventom ľahšie zaradenie sa do pracovného trhu. Zároveň, konzorcium projektu GlocalEAst bude úzko spolupracovať s asociovanými partnermi projektu a ďalšími inštitúciami na vývoji a testovaní inovatívnych digitálnych metód a pedagogických postupov za účelom vytvorenia atraktívnych vyučovacích metód. Medzinárodný rozmer strategického partnerstva GlocalAEst má taktiež prispieť k posilneniu kompetencií pedagógov prostredníctvom výmeny skúseností a k podpore internacionalizácie a vzájomnej spolupráce.

Projektovými partnermi sú:

 • Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko, hlavná riešiteľská organizácia)
 • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Taliansko)
 • Univerzitet u Beogradu (Srbsko)
 • Vytauto Didziojo Universitetas (Litva)
 • Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder) (Nemecko)
 • Sveuciliste u Zagrebu (Chorvátsko)

Webová stránka projektu http://www.glocal.sk

2021 – 2023: rurALLURE: Promotion of Rural Museums and Heritage Sites in the Vicinity of European Pilgrimage Sites (Propagácia vidieckych múzeí a miest kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás)

(dr. Tatiana Deptová, Katedra marketingovej komunikácie FiF UK)

Grantová schéma: H2020, výzva H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Na projekte rurALLURE (Propagácia vidieckych múzeí a miest kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás) sa podieľa konzorcium trinástich inštitúcií vrátane ôsmich univerzít. Cieľom projektu je vytvoriť sieť inštitúcií, ktoré budú spoločne propagovať kultúrne ustanovizne či miesta kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa na európskom vidieku v blízkosti významných pútnických trás.

Projekt trvá tri roky. Medzi počiatočné aktivity projektu patrí vypracovanie historických, kultúrnych, sociologických a ekonomických štúdií, zameraných na analýzu príležitostí spojených s propagovaním vidieckeho kultúrneho dedičstva. Na tomto základe vzniknú konkrétne stratégie a odporúčania šité na mieru prednostiam jednotlivých lokalít. Členovia konzorcia tiež pripravia rozsiahlu geolokačnú databázu a interaktívnu mapu miest kultúrneho dedičstva na európskom vidieku, ktoré sú blízko pútnických trás. Údaje z databázy budú využívať aj mobilné aplikácie vyvinuté v rámci projektu, ktoré pútnikom umožnia objaviť významné miesta kultúrneho dedičstva. Aplikácie pútnikom sprostredkujú multimediálne informácie o týchto miestach a umožnia im jednoducho naplánovať cestu k nim.

Konzorcium projektu

Alma mater studiorium - Università di Bologna, Bologna, Taliansko

Associazione Europea delle Vie Francigene, Fidenza, Taliansko

Fondazione Homo Viator, Longiano, Taliansko

Fundación Uxío Novoneyra, Lugo, Španielsko

GVAM Guías Interactivas SL, Madrid, Španielsko

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Budapešť, Maďarsko

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU, Trondheim, Nórsko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Španielsko

Universidade da Coruña, La Coruña, Španielsko

Universidade de Vigo, Vigo, Španielsko

Università degli Studi di Padova, Padova, Taliansko

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

 

Webová stránka projektu: https://www.rurallure.eu/

2020 – 2023: Equal4Europe – Gender Equality Standards for AHMSSBL Institutions Throughout Europe (Štandardy rodovej rovnosti pre AHMSSBL inštitúcie v Európe)

(doc. Mariana Szapuová, Centrum rodových štúdií / Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK)

Grantová schéma: H2020, výzva SwafS-2018-2020

EQUAL4EUROPE (Štandardy rodovej rovnosti pre AHMSSBL inštitúcie v Európe) je projekt, na ktorom sa podieľa šesť európskych akademických inštitúcií, dve medzinárodné akreditačné organizácie a nezávislá poradenská spoločnosť s cieľom prispieť k rodovej rovnosti vo vede. Projekt má za cieľ identifikovať a využiť nástroje, ktoré umožnia začleniť rod do vzdelávania a výskumu, znížiť rodovú nerovnováhu v rozhodovacích orgánoch a odstrániť pretrvávajúce prekážky v kariérnom postupe žien.

Projekt trvá štyri roky, počas ktorých sa zameria na niekoľko výskumných tém aj praktických akcií, do ktorých zapojí nielen vyučujúcich a výskumníkov a výskumníčky, ale aj študentov a študentky a manažment inštitúcií.

Konzorcium projektu

Fundacion Esade, Barcelona, Španielsko

Erasmova univerzita v Rotterdame, Rotterdam, Holandsko

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

IEDC, Bled, Slovinsko

ESMT - European School of Management and Technology, Berlín, Nemecko

INSEAD, Fontainebleau, Francúzsko

EFMD AISBL, Brusel, Belgicko

PNO Consultants, Rijswijk, Holandsko

 

Webová stránka projektu: https://equal4europe.eu/

2019 – 2023: EU3D – EU Differentiation, Dominance and Democracy (Diferenciácia, nadvláda a demokracia v EÚ)

(prof. Jozef Bátora, Katedra politológie FiF UK)

Grantová schéma: H2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, výzva SC6-GOVERNANCE-2018-2019

Európska únia prešla pozoruhodným vývojom a rozšírila sa do hĺbky i do šírky naprieč širokou škálou členských krajín. Tie sa významne líšia z hľadiska svojho štrukturálno-inštitucionálneho, teritoriálneho, funkčného, kultúrneho a jazykového zloženia. Táto rôznorodosť sčasti vstupuje aj do integračného procesu, ktorý sa postupne stáva čoraz viac diferencovaným.

Mnohé krízy a výzvy, ktorým EÚ čelila v poslednom desaťročí, odhalili zraniteľnosť EÚ voči nestabilným trhom, čoraz menej predvídateľnej globálnej geopolitickej scéne a rastúcej domácej opozícii. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť EÚ (2016) ukazuje, že už nemožno jednoducho predpokladať, že všetky štáty pôjdu rovnakým, integracionistickým smerom, čo však práve diferencovaná integrácia predpokladá. Brexit je dôležitým mementom toho, že EÚ čelí hrozbe dezintegrácie.

Projekt EU3D preto presúva ohnisko záujmu na diferenciáciu. Tá nie je spätá s nijakým konkrétnym smerovaním zmeny a zahŕňa integráciu aj dezintegráciu. Všetky moderné politické systémy sú diferencované, no v prípade EÚ ide o špecifický spôsob diferenciácie. Problém spočíva v tom, že EÚ vyšla z finančnej a migračnej krízy spojená väčšmi s nadvládou a menej s demokraciou. V projekte EU3D sa nadvláda chápe ako svojvoľné vládnutie. Môže pritom ísť aj o nezamýšľaný dôsledok konania.

Cieľom projektu EU3D je špecifikovať podmienky, za ktorých je diferenciácia politicky prijateľná, inštitucionálne udržateľná a demokraticky legitímna. EU3D zároveň špecifikuje podmienky, v ktorých to tak nie je, teda v ktorých prevažuje nadvláda.

Konzorcium projektu

Universitetet i Oslo, Oslo, Nórsko

Bruegel AISBL, Brusel, Belgicko

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politikis, Atény, Grécko

Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, Poľsko

Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Rím, Taliansko

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paríž, Francúzsko

Kobenhavns Universitet, Kodaň, Dánsko

Universität Konstanz, Konstanz, Nemecko

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Oxford, Spojené kráľovstvo

2018 – 2021: CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (Kultúrne dedičstvo a identity v Európe v budúcnosti)

(doc. Dušan Deák, PhD., Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK)

Grantová schéma: H2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, výzva CULT-COOP-03-2017 – Cultural literacy of young generations in Europe

V súčasnosti čelia myšlienky a hodnoty rešpektu voči menšinám a kultúrnej rôznorodosti, ktoré vzišli z európskej historickej skúsenosti, viacerým výzvam. Medzi ne patrí radikalizácia mladých ľudí v Európe, proces spochybňovania významu projektu európskej integrácie, separatizmus a oživovanie tzv. kmeňových identít. Táto situácia je dôvodom na to, aby sa myšlienke európanstva ako kultúry dialógu a vzájomného rešpektu venovala zvyšená pozornosť. Cieľom projektu Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) je podnietiť efektívny dialóg medzi rôznymi partnermi a prispieť k tomu, aby Európa bola v budúcnosti založená na inkluzívnejšom vnímaní svojho kultúrneho dedičstva a identity.

Projekt je inovatívny v tom, že skúma proces vytvárania a prenosu poznania o kultúre vo formálnej a neformálnej sfére vzdelávania, ako aj v rozličných podobách interakcií medzi ľuďmi. Práve tie sú dnes často prehliadané, hoci majú veľmi silný vplyv na to, ako mladí ľudia získavajú vedomosti o európskej kultúre. Projekt si preto budovaním interdisciplinárneho, viacsektorového a nadnárodného partnerstva deviatich krajín, členov aj nečlenov EÚ, kladie za cieľ preskúmať ako konkrétne vzniká poznanie mladých ľudí, na základe ktorého si vytvárajú svoju kultúrnu identitu.

Prostredníctvom svojich výskumných aktivít a spoločenskej intervencie projekt CHIEF chce prispieť k politike a praxi, ktorá umožní dialóg o kultúrach v Európe. Zároveň chce prispieť k porozumeniu a zvýšeniu kultúrnej gramotnosti mladých ľudí a k väčšiemu oceňovaniu rozmanitosti. Prispeje tiež k efektívnejšiemu využívaniu európskeho kultúrneho dedičstva, ako miesta kde heterogénne poznanie o kultúre vzniká, je prezentované a dochádza k jeho zdieľaniu. V neposlednej miere si projekt kladie za cieľ pomôcť k identifikácii existujúcich a inovatívnych spôsobov zvýšenia kultúrnych a inter-kultúrnych kompetencií mladých Európanov a ponúknuť ich nový organizačný model.

Konzorcium projektu

Aston University, Birmingham, Veľká Británia (koordinátor)

Daugavpils Universitate, Daugavpils, Lotyšsko

Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar, Záhreb, Chorvátsko

CRRC Georgia, Tbilisi, Gruzínsko

Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turecko

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Španielsko

Culture Coventry, Coventry, Veľká Británia 

Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovensko 

The Savitribai Phule Pune University, Pune, India

Hochschule Für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hamburg, Nemecko

Webová stránka projektu: http://chiefprojecteu.com/

2017 – 2020: „Professional Accessible Community Interpreting – a Gateway to Migrant Integration“

(doc. Marketa Štefková, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK)

Grantová schéma: Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Projekt reaguje  na vzrastajúcu prítomnosť ľudí z rôznych kultúr v Európe. Jeho cieľom je pripraviť študentov odboru prekladateľstvo- tlmočníctvo na tzv. komunitné tlmočenie - tlmočenie pre utečencov a  žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú  sprostredkovanie pri komunikácii s úradmi, zdravotníckymi zariadeniami, školami, bankami a pod. Výstupom projektu budú e-learningové kurzy,  vzdelávacie materiály, terminologická databáza, hosťovské prednášky odborníkov z partnerských univerzít a letná škola.

Partneri projektu: Vrije Universiteit Brusel, Univerzita Palackého v Olomouci,  Uniwersytet Wroclawski v Poznani.

2017 – 2018:  Uvažovať a diskutovať o euroskepticizme - Comprehending & Debating EuroScepticism (CODES)

(Aneta Világi, PhD., Katedra politológie)

Grantová schéma: Európa pre občanov - Projekty občianskej spoločnosti

V poslednej dobe čelí Európska únia v dôsledku vnútorných kríz a tiež geopolitických tlakov silnejúcej tendencii euroskeptických nálad a postojov. Tieto destabilizačné tendencie s dôsledkami pre podporu Európskej únie majú dopad najmä na krajiny strednej a východnej Európy. Projekt CODES sa snaží prispieť k pochopeniu benefitov a hodnotového prínosu európskej integrácie občanmi EÚ s využitím takých nástrojov, akými sú diskusia a reflexia. Projekt sa tento cieľ snaží dosiahnuť prostredníctvom štyroch špecifických krokov:

 1. Identifikáciou zdrojov euroskepticizmu medzi občanmi.
 2. Zvyšovaním povedomia o vplyve EÚ na zlepšovanie životných podmienok svojich občanov v tých oblastiach, ktoré sú späté s ich každodenným životom.
 3. Diskusiou o zdrojoch euroskepticizmu s lokálnymi lídrami a identifikáciou možných spôsobov ako týmto výzvam čeliť v ich každodennej práci.
 4. Rozširovaním poznatkov o zdrojoch euroskepticizmu a špecifických, zmysluplných spôsobov ako im čeliť.
 5. Ciele projektu budú dosahované prostredníctvom nástrojov akými sú debaty s občanmi, okrúhle diskusné stoly s lokálnymi mienkotvorcami a diseminačnými podujatiami v Bratislave a Bruseli. Projekt si na základe poznatkov a zistení zozbieraných v procese jeho realizácie zároveň kladie ambíciu prispieť do debaty o komunikačnej stratégii k európskym voľbám 2019.

 

 

2016 – 2019: Dobré úmysly, zmiešané výsledky – výskum komplexného prístupu EÚ k manažmentu konfliktov a kríz - (EUNPACK)

(prof. Jozef Bátora, PhD, Katedra politológie)

Grantová schéma: Horizont 2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie

Projekt EUNPACK skúma mechanizmy na mikro-úrovni, ktoré EÚ využíva v reakcii na krízy. Ako funguje v praxi a na lokálnej úrovni zahraničná politika EÚ pri snahách o stabilizáciu konfliktov a kríz v susedstve Únie? Dokážu diplomati Únie adresovať praktické problémy, ktoré trápia dôchodcov v srbskej a kosovsko-albánskej časti Mitrovice v Kosove? Ako úradníci EÚ v praxi podporujú zapojenie žien do politického a spoločenského života v severnom Iraku? Čo a ako robí Únia na zabezpečenie základnej infraštruktúry v údoliach Afganistanu, či v urbánnych centrách v Líbyi a v Mali? A ako pracujú predstavitelia Únie so znepriatelenými stranami na lokálnej úrovni v konflikte na východnej Ukrajine? Dokáže sa Únia posunúť od široko koncipovaných zahraničnopolitických stratégií k praktickým riešeniam, ktoré uľahčujú život obyvateľom v krízových oblastiach? A ak nie, čo, kde a ako treba zlepšovať?

Teoreticky je projekt ukotvený na pomedzí tzv. nového inštitucionalizmu v politológii a sociálno-antropologických etnografických prístupov k štúdiu konfliktov. Kombinuje sa tým dôraz na štúdium organizačných štruktúr a procesov, ktoré podmieňujú fungovanie medzinárodných organizácií, medzi ktoré patrí zahraničnopolitická administratíva EÚ, a dôraz na miestne spoločenské faktory, praktiky a kognitívne rámce, ktoré ovplyvňujú a podmieňujú schopnosť Únie pôsobiť ako stabilizačný aktér v krízach a konfliktoch na miestnej úrovni.  Zahŕňa to na jednej strane skúmanie zahraničnopolitických organizačných štruktúr, procedúr a praktík Únie na úrovni bruselského aparátu a na úrovni diplomatickej prítomnosti v konfliktných oblastiach. Na druhej strane to obsahuje etnografický analytický vhľad do miestnych komunít skúmajúc miestne formy a praktiky vyrovnávania sa s krízami a konfliktom s dôrazom na to, či a akú úlohu tu prípadne zohráva EÚ. Jednotlivé prípadové štúdie zamerané na manažment kríz v Kosove a Srbsku, na východnej Ukrajine, v Iraku, Afganistane, Líbyi a v Mali budú takisto analyzovať prístupy Únie v troch fázach krízy: v predkrízovej, krízovej a post-krízovej fáze. Dôležitou ambíciou projektu je posunúť poznanie miestnych dynamík v krízových oblastiach od euro-centrických koncepcií smerom k zahrnutiu miestne ukotvených a kultúrne senzitívnych prístupov.

2016 – 2019: COURAGE - Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries (ODVAHA - Kultúrna opozícia: Pochopenie kultúrneho dedičstva odporu v bývalých socialistických krajinách)

(doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., katedra muzikológie)

Grantová schéma: Horizont 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, výzva Reflexívne spoločnosti 2015

Projekt COURAGE – ODVAHA je prvým projektom financovaným prostredníctvom programu Horizont 2020 v humanitnej oblasti výskumu, ktorý je koordinovaný inštitúciou zo strednej alebo východnej Európy. Medzinárodnú spoluprácu 12 výskumných pracovísk riadi Inštitút histórie Výskumného centra pre humanitné štúdiá Maďarskej akadémie vied. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a jej Katedra muzikológie, v spolupráci s vedeckými pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied.

Projekt COURAGE výrazne ovplyvní spôsob nazerania na dejiny éry socializmu v stredovýchodnej Európe, na históriu útlaku a odporu. Cieľom projektu je vytvorenie prvej digitálnej databázy, online i offline, súkromných a verejných zbierok v Európe, ktoré poukazujú na rôzne formy kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách stredovýchodnej Európy, od nástupu komunistického režimu v regióne až po pád železnej opony. Dedičstvo kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách je súčasťou celoeurópskej dedičstva a pripomína nám, že občianska odvaha vytvára kultúrne hodnoty aj pod nadvládou autoritárskeho režimu.

Projekt vytvorí sa obsiahly elektronický register existujúcich, avšak roztrúsených zbierok, ktoré dokumentujú históriu a formy kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách. Tieto zbierky tiež budú podrobované analýze v širšom sociálnom, politickom a kultúrnom kontexte. Výstupmi projektu budú okrem akademických publikácií, príručky k zbierkam, správ za jednotlivé krajiny, digitálneho úložiska a elektronických informačných zdrojov tiež podujatia pre verejnosť (putovné a online výstavy, filmové festivaly) a webový portál. Pre pedagógov a školy budú vytvorené vzdelávacie programy a metodické usmernenia pre prácu s týmito archívnymi zbierkami.

cultural-opposition.eu

2015 – 2016: Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe

(doc. Jozef Bátora, katedra politológie)
Grantová schéma: Štipendijný program EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní (EEA/EHP-SK06-IV-V-02)
Procesy európskej integrácie sa v posledných desaťročiach vyvíjali v rozmanitých a premenlivých smeroch. Krajiny v Európe rozvíjali rôzne formy väzieb k inštitucionálnym usporiadaniam politického a ekonomického vládnutia v rámci Európskej únie. Európska integrácia skrátka nie je a v dohľadnej budúcnosti nebude zjednocujúci a súdržný proces, ktorý by viedol k jednému dominantnému typu procesu politického zjednotenia európskych krajín. Slovensko a Nórsko sú príkladmi krajín v rozličným stupňami integrácie do politického usporiadania EÚ. Komparatívny prístup, ktorý využíva ako východisko kontext týchto dvoch krajín a rozširuje výskumný záber smerom k iným európskym krajinám, poskytuje úrodnú pôdu pre štúdium diferenciácie a demokratického vládnutia v súčasnej Európe.
Projekt sa zameriava na túto výskumnú oblasť a snaží sa vytvoriť trvalú spoluprácu medzi Univerzitou Komenského (UK), popredným politologickým prostredím na Slovensku, a ARENA z Univerzity v Oslo, ktorá je špičkovým európskym centrom excelentného výskumu o demokratickom vládnutí v Európe. Projekt vytvorí rámce pre transfer súboru najlepších praktík pre dosiahnutie excelentnosti výskumu a výučby v PhD. stupni v oblasti demokratického vládnutia.

2012–2015: IRISS: Increasing resilience in surveillance societies

(doc. E. Láštic a kol., katedra politológie)
Donor/grantová schéma: 7. rámcový projekt EÚ
IRISS will reconstruct the spread of surveillance systems and technologies in public and private sectors from the perspective of their impact on the fabric of a democratic society. The project will focus on the observable effects and everyday understanding of surveillance in contemporary Europe, analysing differences within and between individual societies and matching the observable effects against the situation in other parts of the world. Web: irissproject.eu

2011–2014: INPROFOOD – Towards inclusive research programming for sustainable food innovations

(doc. Z. Kiczková, katedra filozofie a dejín filozofie)
Donor/grantová schéma: 7. rámcový projekt EÚ
Cieľom projektu je podnecovať nové formy komunikácie medzi výskumom v oblasti zdravia a potravín, výrobou a verejnosťou, rozvíjať také prístupy k určeniu priorít výskumu, ktoré sú iniciované zdola, podporovať konkrétne inovatívne programy zapájania stakeholderov do procesov určovania priorít výskumu v oblasti zdravia a potravín na národnej i na európskej úrovni, vypracovať akčné plány na posilnenie hlasu verejnosti v oblasti výskumu zdravia a potravín. Web: http://www.inprofood.eu/partners/

2013: Visegrad Eastern Partnership Literary Award

(doc. Ľ. Matejko, katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií)
Donor/grantová schéma: Medzinárodný vyšehradský fond
Výskum súčasných literatúr v postsovietskom priestore; vytvorenie medzinárodnej platformy pre výmenu poznatkov a kritickú reflexiu literárneho života v krajinách Východného partnerstva a úlohy literatúry a spisovateľov v procesoch transformácie spoločnosti. Publikačné výstupy: vydávanie časopisu; preklady diel súčasných autorov krajín Východného partnerstva. Web: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/visegrad-eastern-partnership-literary-award/

2013–2016: Implementation and Development of Korean Studies at the Comenius University in Bratislava


(doc. M. Slobodník a kol., katedra východoázijských štúdií)
Donor/grantová schéma: Academy of Korean Studies
Projekt udelila grantová schéma Akadémie kórejských štúdií (Kórejská republika). Cieľom je podpora a rozvoj koreanistiky. Ako samostatný študijný program vznikla na FiF UK v septembri 2012. Vďaka grantu môže katedra pozývať hosťujúcich pedagógov z Európy i Kórey na prednáškové bloky na FiF UK. Z grantových prostriedkov bola nakúpená technika a odborná literatúra. Výsledkom projektu bude okrem iného publikovanie dvoch učebníc (učebnica kórejského jazyka a slovník moderných kórejských dejín).

2011: Central European Studies

(prof. J. Benická a kol., FiF UK)
Donor/grantová schéma: Medzinárodný vyšehradský fond
Cieľom projektu bolo etablovanie nového študijného programu na FiF UK zameraného na jazyky a kultúru strednej Európy. Program sa študuje v anglickom jazyku a je určený primárne zahraničným študentom, otvorený je aj pre domácich.