Sedžongov inštitút

V septembri 2020 zahájil svoju činnosť Sedžongov inštitút pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako päťdesiata štvrtá inštitúcia svojho druhu v Európe a jedna z dvestotrinástich inštitútov v sedemdesiatich šiestich krajinách.

Jeho poslaním je sprostredkovať študentom a širokej verejnosti poznatky o kórejskom jazyku a kultúre formou kurzov a pestrého spektra rozličných podujatí a stať sa platformou pre kultúrnu výmenu medzi Kórejskou republikou a Slovenskom.

Sedžongov inštitút pri Filozofickej fakulte bol založený vo februári 2020 na základe Zmluvy o založení a činnosti Sedžongovho inštitútu pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 12.2.2020, podpísanej dekanom FiF UK prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. a veľvyslancom Kórejskej republiky na Slovensku CHUNG Byung Hwa, povereným zastupovať Nadáciu Sedžongových inštitútov vo vzťahu k Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Zriaďovateľmi s právom certifikovanej výučby kórejského jazyka sú Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Nadáciou Sedžongových inštitútov. Kórejský jazyk v rámci inštitútu vyučujú dve lektorky kórejskej národnosti. Prednášky o kultúre a kultúrne aktivity sú vedené skúsenými domácimi a zahraničnými lektormi so zameraním na kórejskú kultúru.

Sedžongov inštitút vedie riaditeľ menovaný Filozofickou fakultou Univerzity Komenského. V súčasnosti je poverený vedením inštitútu Mgr. Miloš Procházka, PhD., odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií FiF UK.

Sedžongov inštitút
pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

E-mail: sedzongov.institut@uniba.sk
telefón: + 421 2 9013 2069 (sekretariát Sedžongovho inštitútu)
web: www.fphil.uniba.sk/sedzongovinstitut
FB: King Sejong Institute Bratislava

Sekretariát:
Múzejná ulica 10 - prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB 320

Učebňa:
Múzejná ulica 10 - prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB 321