Stanovisko FiF UK k výberovému konaniu a grantom prof. Potočárovej

V rozhovore pre denník Postoj (uverejnený 26. 3. 2023) prof. Mária Potočárová, ktorá bola zamestnankyňou Filozofickej fakulty UK na katedre pedagogiky a andragogiky do 31. 8. 2021, spochybňuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na katedre pedagogiky a andragogiky a opisuje prípad plagiátorstva, ktoré sa mali odohrať v roku 2020. Tieto obvinenia sa nezakladajú na pravde.

Výberové konanie

Dňa 10. 12. 2020 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na katedre pedagogiky a andragogiky. Výberová komisia bola 5-členná a do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky. Prof. Potočárová uvádza, že komisia hlasovala v pomere 3:2 v prospech uchádzačky, ktorú preferovala, no dekan fakulty výsledky zrušil, keďže nebola zabezpečená anonymita hlasovania. Tieto informácie sú nepravdivé. Výberové konanie dekan nezrušil, ale riadne skončilo tým, že výberová komisia neodporučila žiadnu z uchádzačiek, keďže dva odovzdané hlasy boli v prospech jednej uchádzačky, dva v prospech druhej uchádzačky a jeden člen komisie nehlasoval ani za jednu z nich.

S niekoľkomesačným odstupom sa uskutočnilo ďalšie výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na katedre pedagogiky a andragogiky. Keďže išlo o nové výberové konanie, aj výberová komisia sa konštituovala nanovo, čo je bežnou praxou. Prof. Potočárová nebola vymenovaná za členku tejto komisie, keďže v danom čase prejavovala intenzívny záujem o to, aby sa zbavila vplyvu na študijný program vzdaním sa jeho garantovania. Členkou sa stala iná kolegyňa, ktorá prof. Potočárovú od septembra 2021 v garantovaní nahradila.

Prof. Potočárová tvrdí, že vo výberovom konaní bola vybraná výkonnostne slabšia uchádzačka. Toto tvrdenie je sporné a je založené na selektívnej interpretácii. Je pravda, že neúspešná uchádzačka, ktorú prof. Potočárová označuje ako jednoznačne lepšiu, mala nominálne viac publikácií (78 publikácií pri vykazovanom 12-ročnom pôsobení na vysokej škole verzus 57 publikácií pri vykazovanom 10-ročnom pôsobení na vysokej škole). Komisia však neposudzuje kvalitu uchádzačiek len na základe kvantitatívnych parametrov (počtom publikácií). Úspešná uchádzačka napríklad preukázala zapojenie v medzinárodných výskumných projektoch, pričom v prípade medzinárodných publikačných aktivít boli uchádzačky porovnateľné. Neúspešná uchádzačka síce vykazovala zahraničnú monografiu, no išlo o slovensky písanú monografiu vydanú v blízkom zahraničí.

Prof. Potočárová v rozhovore uvádza, že síce garantovala študijný program, no nemala naň reálny vplyv, pričom konštatuje, že garant zodpovedá za obsahovú stránku programu a vedúci katedry za personálne zloženie pracoviska. Treba však povedať, že dekan viackrát ponúkol prof. Potočárovej možnosť uchádzať sa o miesto vedúcej katedry, čo opakovane odmietala.


Podanie grantu VEGA

Prof. Potočárová v rozhovore uvádza, že projekt, ktorý vypracovala s ďalšími štyrmi kolegyňami z katedry a ktorým sa neúspešne uchádzali o grant v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV), neskôr niektoré kolegyne z katedry predložili v úspešnej žiadosti o grant VEGA, čím mali byť porušené jej autorské nároky.

V rozhovore konštatuje, že projekt v APVV nebol úspešný pre nedostatočné vedecké výstupy ostatných členov riešiteľského kolektívu. To nie je pravda a ani hodnotiaca správa projektu či posudky nič také nekonštatujú. Posudok písaný zahraničným hodnotiteľom je navyše oveľa kritickejší na adresu hlavnej riešiteľky (ktorou bola prof. Potočárová) ako na adresu ostatných členov. Hlavnej riešiteľke vyčíta absenciu medzinárodnej spolupráce, absenciu prestížnejších publikácií či absenciu interakcií s vedúcimi osobnosťami v danej oblasti výskumu.

Z vnútornej komunikácie medzi členkami riešiteľského kolektívu neúspešného projektu APVV (ktorá je k dispozícii aj v podobe e-mailov) vyplýva, že značnú časť obsahu projektu spracovala riešiteľka, ktorú prof. Potočárová obviňuje z plagiátorstva. Túto skutočnosť potvrdzujú aj čestné vyhlásenia niektorých spoluriešiteliek, adresované Etickej rade Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa prípadom zaoberala.

Z ďalšej overiteľnej komunikácie z 22. 5. 2020 vyplýva, že dr. Dvorská e-mailom adresovaným prof. Potočárovej o 21:26 a) dáva návrh, aby sa spomínaný projekt podal v žiadosti o grant VEGA, a b) navrhuje prof. Potočárovej, aby sa stala členkou riešiteľského kolektívu v ďalšom roku, keď sa jej uvoľní riešiteľská kapacita (v reakcii na informáciu od prof. Potočárovej o jej nedostatočnej riešiteľskej kapacite pre účasť v iných projektoch). Prof. Potočárová v odpovedi zaslanej e-mailom o 21:28 vyjadrila súhlas (doslovne: „Súhlasím“) s týmito návrhmi a len položila doplňujúcu otázku, či projekt bude podaný ešte v tomto roku (2020). Projekt VEGA bol teda podaný s vedomím, že s tým výslovne vyjadrila súhlas.

Etická rada UK sa zaoberala podnetom prof. Potočárovej, keď približne po roku od podania projektu VEGA namietala porušenie práv autorky projektu APVV, ku ktorému malo dôjsť podaním projektu VEGA. Dr. Dvorská a jej kolegyne poskytli etickej rade kompletné materiály, vrátane e-mailovej komunikácie s prof. Potočárovou pred podaním projektu. Stanovisko etickej rady (č. 1/2021) bolo vydané dňa 29. 6. 2021. Konštatuje sa v ňom porušenie osobnostných práv autorky s doplnením, že porušenie mohlo byť spôsobené nedorozumením v komunikácii. Nedorozumením v komunikácii rozumieme skutočnosť opísanú v predchádzajúcom odseku – vyjadrenie prof. Potočárovej bolo pochopené ako súhlas, hoci sa tak, zdá sa, nemalo chápať. Prof. Potočárová v rozhovore konštatuje, že poukaz na nedorozumenie v komunikácii je „relativizujúca veta“. Domnievame sa však, že ide o kľúčovú vetu, ktorá indikuje korene údajného plagiátorstva.

V rozhovore ďalej prof. Potočárová tvrdí, že dekan fakulty nekonal vo veci v nadväznosti na stanovisko etickej rady a že od neho nedostala žiadnu reakciu. Stanovisko etickej rady však neobsahuje žiadne odporúčanie, ktoré by malo smerovať k vyvodeniu akýchkoľvek následkov či zaviazalo dekana (či rektora) k akémukoľvek konaniu v predmetnom podnete. Stanovisko obsahuje len odporúčanie pro futuro „v podobných prípadoch dôsledne dbať na zreteľné vyjadrenie súhlasu s použitím textu, aj keď je vytvorený v spoluautorstve“. V záujme predchádzať podobným nedorozumeniam sa v tomto zmysle aj bude v analogických prípadoch vyžadovať, aby vyjadrenie súhlasu bolo zaznamenané formálne, úradným dokumentom s podpisom dotknutej osoby.

Možno konštatovať, že autorky urobili chybu v úsudku. Stanovisko etickej rady je z tohto hľadiska relevantné. Keďže však dokázateľne konali v dobrej viere, že majú súhlas prof. Potočárovej, nepovažujeme podanie grantu za úmyselné plagiátorstvo.


Stanovisko Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK k tvrdenia prof. Márie Potočárovej