Konferencia Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície - fotky

Zborník (link)

<output>

Zborník Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície

Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie [zborník v PDF, jednotlivé štúdie]

18.–19. november 2016, Bratislava 

Zostavili: Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková a Jana Grusková 

Autori kapitol

Marcela ANDOKOVÁ
Jana BALEGOVÁ
Erika BRODŇANSKÁ
Erika BRTÁŇOVÁ
Ľudmila BUZÁSSYOVÁ
Zoltán CSEHY
Wilken ENGELBRECHT
Juraj FRANEK
Eva FRIMMOVÁ 
Jana GRUSKOVÁ
Marta HULKOVÁ
Erika JURÍKOVÁ
Katarína KARABOVÁ
Zuzana KÁKOŠOVÁ
Jozef KORDOŠ
Táňa KUSÁ
Ivan LÁBAJ
Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ
Barbora MACHAJDÍKOVÁ
Mária MÁJEKOVÁ
Pavol MARKOVIČ
Imrich NAGY
Anikó POLGÁR
Irena RADOVÁ
Franz RÖMER
Nicol SIPEKIOVÁ
Adam SITÁR
Kurt SMOLAK
František ŠIMON
Daniel ŠKOVIERA
Svorad ZAVARSKÝ 

Publikáciu ako celok recenzovali:

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. 


Všetky štúdie v publikácii prešli anonymným recenzným posúdením.

All the studies in this publication have gone through

an anonymous peer-review process. 

 

Publikácia vznikla s finančnou podporou MŠ SR v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy a s finančnou podporou Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV. 

Obálka a grafická úprava: © Ivan Lábaj

Redakčná úprava: Mária Májeková 

ISBN 978-80-223-4626-9

</output>

<output>Zborník Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície</output>