Pressburger liebste Waren & Dienste : Wiener und weitere Annoncen in der Pressburger deutschsprachichen Presse 1870 bis 1918

Danuša Serafínová – Jozef Vatrál: Pressburger liebste Waren & Dienste : Wiener und weitere Annoncen in der Pressburger deutschsprachichen Presse 1870 bis 1918.>ISBN 80-8060-133-X


Neveľká knižka Danuše Serafínovej a Jozefa Vatrála je v slovenskej novinárskej historiografii novinkou z viacerých hľadísk: Po prvé vyšla v nemčine, po druhé sa nevenuje čisto slovenskej problematike, resp. dejinám výlučne slovenskej tlače a po tretie sa zaoberá inzerciou a reklamou, ktorá síce od vzniku tlače tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ale ktorú najmä staršia slovenská novinoveda vydeľovala zo svojej pozornosti ako cudzorodý prvok. Autori nám na relatívne skromnom textovom, ale zato bohatšom obrazovom priestore ponúkajú pohľad na počiatky inzercie a reklamy v tlači, ktorá v nemeckom jazyku vychádzala v Bratislave (vtedy Pressburg, Pozsony alebo Prešporok). Zachytávajú pritom obdobie rokov, keď sa Bratislava formovala do podoby moderného priemyselného mesta (1870 – 1914), ale aj obdobie hospodárskej a spoločenskej krízy, vyvolanej I. svetovou vojnou (1914 – 1918). V recenzovanej knižke autori prezentujú výsledky svojho bádania, v ktorom sa sústredili na inzerciu, čiže ponuky produktov a služieb viedenských a ďalších rakúskych, nemeckých, sčasti aj švajčiarskych, dánskych i domácich inzerentov vo vybraných ročníkoch bratislavských nemeckých periodík, konkrétne almanachu Preßburger Wegweiser, denníkov Presßburger Zeitung, Presßburger Tagblatt a Westungarischer Grenzbote, ako aj týždenníkov Preßburger Presse a die Reform. Dôraz kládli predovšetkým na viedenskú komerčnú inzerciu, pričom zvláštnu pozornosť venovali rubrikám drobných oznamov. Výsledkom výskumu inzertných rubrík vybraných periodík je vzorka asi 500 inzertných jednotiek, z ktorých autori do obrazovej prílohy publikácie zaradili 237, aby tak čitateľom názorne sprístupnili to, čo popisujú vo svojej štúdii. Štúdia, ktorá je vlastne jadrom celej publikácie, pod samostatným názvom Inzeráty v bratislavskej nemeckej tlači v rokoch 1870 – 1918 ako obraz svojej doby má viacero častí. V prvej ponúka krátky pohľad na priemyselný a obchodný rozvoj Bratislavy v rokoch 1870 až 1914. V ďalšej potom charakterizuje inzerciu v tých istých rokoch z hľadiska jej nosičov (periodík), rozsahu a formy, ale hovorí sa tu aj o cenách inzercie a inzertných kanceláriách, ktoré v tých časoch už pôsobili v Bratislave a získavali zadávateľov pre miestne periodiká. V najrozsiahlejšej časti štúdie autori charakterizujú v menovaných periodikách zverejňovanú inzerciu podľa tematických okruhov, do ktorých začlenili jednotlivé, inzerentmi ponúkané tovary alebo služby (napr. stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo; poisťovníctvo, bankovníctvo, burzy; zdravotnícke potreby; kozmetika; potraviny a pod. V prílohe sú inzeráty jednotlivých produktov a služieb zoradené podľa abecedy. Ako v predslove tejto publikácie správne poznamenávajú Wolfgang R. Langebucher a Bernd Semrad, dielo D. Serafínovej a J. Vatrála prostredníctvom analýzy dobovej inzercie a reklamy prináša nielen obraz o danej dobe – o vtedajšej úrovni priemyselnej produkcie, charaktere konzumu a vôbec o spôsobe života súdobého človeka, ale zároveň rekonštruujú aj istú časť spoločných (rakúsko-slovenských) kultúrnych dejín. S autormi predslovu možno súhlasiť aj v tom, že predložené dielo, ktoré právom označujú ako pionierske, môže a malo by poslúžiť ako podnet pre ďalšie a hlbšie skúmanie vzájomných vzťahov Viedne a Bratislavy, k čomu by nám malo viesť najmä naše opätovné spolunažívanie v zjednotenej Európe.