Veda

Katedra žurnalistiky sa zaoberá výskumom v oblasti médií, novinárskej práce a mediálnej komunikácie. V rámci mediálnej vedy analyzujeme vplyv médií na spoločnosť, novinársku etiku či trendy v novinárskej praxi. Výskumy realizujeme ako súčasť našej bežnej akademickej činnosti, ako aj v rámci viacerých výskumných projektov a spoluprác.

Publikačná činnosť katedry zahŕňa vedecké práce týkajúce sa rôznorodých tém v oblasti médií, novinárstva a komunikácie. Vydávame vedecký časopis Otázky žurnalistiky s viac než 60-ročnou tradíciou, skriptá či učebnice, publikujeme vedecké články. Ako katedra tým prispievame k odbornému diskurzu a ponúkame pohľad na súčasné výzvy v oblasti žurnalistiky a mediálnej vedy. Výsledky našej činnosti prezentujeme o.i. na konferenciách a sympóziách, vrátane našej vlastnej každoročnej kolokviálnej konferencie s názvom Fenomén.

Okrem toho sa katedra angažuje aj v medzinárodných vedeckých projektoch a spolupracuje s ďalšími univerzitami a výskumnými inštitúciami. Táto medzinárodná spolupráca podporuje globalizáciu pohľadov na novinársku profesiu, umožňuje nám vymieňať si skúseností s kolegyňami a kolegami z iných častí sveta a získavať a zároveň odovzdávať poznatky. 

Katedra v neposlednom rade podporuje aj vedeckú a odbornú činnosť u študentov. Jednou z takých príležitostí je podujatie s názvom študentská vedecká a odborná konferencia známa ako ŠVOK, ktorú pravidelne organizujeme. Táto platforma dáva študentom priestor predstaviť ich výskumné práce, projekty či nápady v oblasti médií a novinárstva. Podporuje rozvoj ich akademických zručností, schopností prezentovať a diskutovať o aktuálnych témach v oblasti žurnalistiky. Dáva im možnosť „ochutnať“ vedu.