Novinárske žánre publicistiky emocionálneho typu

FOLLRICHOVÁ, Mária. Novinárske žánre publicistiky emocionálneho typu. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2012, 238 s. ISBN   978-80-223-3230-9. (Recenzovaná publikácia)

Do distribúcie a predaja sa čoskoro dostane dielo, ktoré si zaslúži primeranú pozornosť.
Tým najvážnejším dôvodom je to, že dlhý čas bude slúžiť ako vysokoškolská učebnica. Jeho autorkou je PhDr. Mária Follrichová, CSc. a má názov Novinárska publicistika emocionálneho typu. (…)
Publicistika emocionálneho typu, ktorej sa Mária Follrichová vo svojej práci venuje, ako celok stojí bližšie k umeleckej literatúre tak, ako publicistika racionálneho typu nesie v sebe znaky vedy.
Prvú kapitolu výstižne nazvala Základné východiská a sumárne v nej rieši teoretické otázky, ktoré súvisia s problematikou: štýlov, ich klasifikácie, štýlotvorných činiteľov, aby napokon mohla pristúpiť k publicistickému štýlu. Vychádza pritom z prístupov štylistiky a názorov popredných autorov v tejto oblasti (Paulíny-Ružička-Štolc, J. Mlacek, F. Miko, J. Mistrík). V úvodnej časti pokryla celú problematiku tak, aby nezostala väčšia medzera a niečo dôležité zostalo nedopovedané. Preto tu nachádzame rozpracovanú aj otázku žánru a žánrotvorných procesov. Zreteľne vidieť ako smeruje k tvorivému novinárskemu procesu. Táto priamočiarosť, lebo neodbieha k teoretickým otázkam ako je charakter žurnalistiky ako komunikačného systému spoločnosti alebo jej funkcie, priamy ťah na bránu a prístup možno len prijať.
Úvodnou kapitolou si vytvorila primeranú teoretickú bázu, aby mohla pristúpiť k jednotlivým žánrom. Každému je potom venovaná samostatná kapitola. Začína reportážou, nasleduje črta, po nej esej, besednica, causerie, glosa, stĺpček, kurzíva a posledným zo žánrov je entrefilet. Pri väčších a tiež žánroch s väčšou frekvenciou, majú kapitoly podobnú štruktúru: z dejín žánru, výskyt (napr. vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku, niekedy aj Rusku a veľmi často Česku, z čoho tiež vidieť príbuznosť našich žurnalistík), z teórie žánru, jeho druhy, tvorba. Zvlášť sa treba zmieniť o ukážkach žánrov. Práce je nimi dobre vybavená a sú zaradené priamo v texte. Zo svetovej klasiky sú to napríklad autori Michel de Montaigne, Francis Bacon, Anton Pavlovič Čechov, Ivan Sergejevič Turgenev, z českých Karel Čapek, Ján Neruda, Božena Němcová, Agon Ervin Kisch. Z našich klasikov Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Svetozár Hurban-Vajanský. Z autorov, ktorých najmä tí starší máme v živej pamäti, sú to Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč, Bohuslav Chňoupek, Jozef Dunajovec, Gavryl Gryzlov, Martin Hric, zo súčasných autorov Milan Vároš, Milan Markovič, Ivan Popovič a výstižné ukážky nachádzame od Petra Kubínyho, Juraja Sedláka, Martina Krnu, Jána Füleho, Ľuba Trefného i ďalších. Najmä súčasná tvorba je dôležitá, lebo lepšie slúži ako návod a názorný príklad.
Žánrová a tematická pestrosť robí noviny a časopisy príťažlivejšími. Kedysi sa v redakciách cieľavedome pestovala širšia škála publicistických žánrov a mali na to aj stálu vyčlenenú plochu. Isto má svoje príčiny, že sa z tejto pozície ustupuje.
Publicistika emocionálneho typu si viac ako ostatná novinárska tvorba vyžaduje nadanie, svojské a prenikavé videnie a pôsobivé podanie. To na nej láka novinárov aj čitateľov.
Autorka vo svojej práci komplexne obsiahla problematiku novinárskej publicistiky emocionálneho typu na pozoruhodnej úrovni. Zachytáva v nej najnovšie trendy a pracuje so širokou škálou odbornej literatúry a prameňov a siaha i po internete. Ide o vyzreté dielo, ktoré prichádza v správnom čase. Naposledy vyšli podobné dve učebnice doc. Emila Kadnára v osemdesiatych rokoch minulého storočia a odvtedy sa pomery radikálne zmenili a vývoj výrazne pokročil aj v žurnalistike.

Takáto vysokoškolská učebnica bola potrebná. Je to kniha načase a je aj príjemným prekvapením.

doc. PhDr. Štefan Veľas, CSc.
(emeritný pedagóg Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave)