Miloš Procházka

pracovňa: Múzejná ulica (prístavba FiFUK a PraFUK), 3. posch. č. dv. 320

email: milos.prochazka@uniba.sk 

tel: 02/9013 2069 

 

 

 

Osobné údaje:

dátum a miesto narodenia: 1975 Šaľa

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1999 – 2003 Uniwersytet Warszawski (Poľsko), Fakulta orientalistiky, zameranie koreanistika

1998 – 1999 študijný pobyt na Sun Moon University, Kórejská republika

1993 – 1997 Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, odbor fyzika

 

Téma dizertačnej práce:

Vývoj kórejsko-kórejských vzťahov po roku 1990: rola mimovládnych aktérov v dialógu

školiteľ: Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

name: Mgr. Miloš Procházka

position: internal PhD.

office: Múzejná ulica (Faculty of Philosophy new building), 3rd floor, Office room No 320

consultation hours: Thuesday 11:00-12:30

email: prochazka.family(at)gmail.com

 

Personal data:

date and place of birth: 04.05.1975 Šaľa

 

Educational background and qualification:

1999 – 2003                     Warsaw University (Poland), Faculty of Orientalistics, major Koreanistics

1998 – 1999                     scholarship program at Sun Moon University, Republic of Korea

1993 – 1997                     Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, major Physics

 

Topic for dissertation thesis:

Development in Inter Korean relations after 1990: The role of non-governmental actors in dialogue.

Thesis adviser:                  Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.