Miloš Procházka

pracovné zaradenie:       interný doktorand

pracovňa:                     Múzejná ulica (prístavba FiFUK a PraFUK), 3. posch. č. dv. 320

konzultačné hodiny v LS2015:        pondelok 12:20 - 14:20

 

email:                           prochazka.family(at)gmail.com 

 

Osobné údaje:

dátum a miesto narodenia: 1975 Šaľa

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1999 – 2003                     Uniwersytet Warszawski (Poľsko), Fakulta orientalistiky, zameranie koreanistika

1998 – 1999                     študijný pobyt na Sun Moon University, Kórejská republika

1993 – 1997                     Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, odbor fyzika

 

Téma dizertačnej práce:

Vývoj kórejsko-kórejských vzťahov po roku 1990: rola mimovládnych aktérov v dialógu

školiteľ:                              Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

 

name:                                 Mgr. Miloš Procházka

position:                            internal PhD.

office:                                Múzejná ulica (Faculty of Philosophy new building), 3rd floor, Office room No 320

consultation hours:         Friday 12:30-14:20

email:                                 prochazka.family(at)gmail.com

 

Personal data:

date and place of birth: 04.05.1975 Šaľa

 

Educational background and qualification:

1999 – 2003                     Warsaw University (Poland), Faculty of Orientalistics, major Koreanistics

1998 – 1999                     scholarship program at Sun Moon University, Republic of Korea

1993 – 1997                     Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, major Physics

 

Topic for dissertation thesis:

Development in Inter Korean relations after 1990: The role of non-governmental actors in dialogue.

Thesis adviser:                  Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.