Roman Džambazovič

docent

vedúci katedry, webmaster katedrovej stránky

E-mail roman.dzambazovicuniba.sk

Konzultačné hodiny Pondelok 12.30 - 14.30

Kancelária S 513 (telefónny kontakt: 02/9013 2034) 

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • sociálne nerovnosti
 • sociálna stratifikácia a mobilita
 • rodina, intimita, sexualita
 • subkultúry mládeže, dospievanie
 • sociálne deviácie

Kurzy - výučba

 • Sociologická teória 1: Kultúra a socializácia
 • Sociologická teória 2: Sociálne normy, kontrola a deviácie 
 • Sociologická teória 3: Sociálna interakcia a sociálne skupiny
 • Sociálne nerovnosti
 • Sociológia sociálnych deviácií
 • Seminár k bakalárskej práci
 • Demografia
 • Základy sociológie pre nesociológov
 • Sociológia rodiny
 • Sociológia sexuality a intimity
 • Rod v sociológii
 • Seminár k diplomovej práci
 • Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce

Výskum

 • 2021-2025: Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby. APVV (spoluriešiteľ)
 • 2019-2023: Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. APVV (zodpovedný riešiteľ za Katedru sociológie FF UK v Bratislave)
 • 2019-2022: Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku. VEGA (zodpovedný riešiteľ)
 • 2018-2021: Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future (CHIEF). Horizont 2020 (spoluriešiteľ)
 • 2015-2018: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. APVV (spoluriešiteľ)
 • 2015-2019: Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch. APVV (spoluriešieľ)
 • 2015-2018: Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti II. VEGA (spoluriešiteľ)
 • 2015-2018: Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku. VEGA (zástupca vedúceho projektu)
 • 2012–2015: Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy. APVV (spoluriešiteľ)
 • 2014: Tranzícia rodinného správania na Slovensku. Fakultný grant FiF UK v Bratislave (zodpovedný riešiteľ)
 • 2012–2014: Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej spoločnosti. VEGA (spoluriešiteľ)
 • 2012–2014: Sociálna diferenciácia slovenskej spoločnosti, jej determinanty a konzekvencie. VEGA (zodpovedný riešiteľ)
 • 2013: Kurikulá pre nové výberové predmety z oblasti Rodových štúdií – Rodové aspekty v sociológii. Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, Európsky sociálny fond, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (spoluriešiteľ)
 • 2012: Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. PROGRESS, Úrad vlády SR (spoluriešiteľ)
 • 2010–2011: Sociálna inklúzia: teoreticko-metodologické a sociálno-politické súvislosti v sociologickej perspektíve. VEGA (zástupca vedúceho projektu)
 • 2009–2011: Sociálne nerovnosti na Slovensku. VEGA (spoluriešiteľ)
 • 2009–2011: CESIUK (Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK) – Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie. Európsky fond regionálneho rozvoja, OP Výskum a vývoj (spoluriešiteľ)
 • 2008–2010: Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti. APVV (spoluriešiteľ)
 • 2007: Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku (diskurz, rozsah a profil chudoby). Grant UK (zodpovedný riešiteľ)
 • 2006–2008: Sociálna etiológia kriminálneho a deviantného správania v podmienkach Slovenska. VEGA (zástupca vedúceho projektu)
 • 2006–2008: Vývoj sociálnych nerovností na Slovensku po roku 1989. VEGA (spoluriešiteľ)
 • 2006–2007: Projekt evalvácie uplatňovania paragrafov 171 a 172 (1) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon SR). NOS-OSF (spoluriešiteľ)
 • 2006–2007: Projekt Archiving and Sharing of Social Survey Data in International Network (Medzinárodná sieť archivácie a zdieľania dát zo sociologických výskumov). SAIA/Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu ASO (Austrian Science and Research Liaison Offices ASO) (spoluriešiteľ)
 • 2005–2007: Drogy a protidrogová politika v slovenskej spoločnosti (Medzinárodný kontext a perspektívy). VEGA (zodpovedný riešiteľ za FiF UK v Bratislave)
 • 2005–2006: Sociografický výskum slovenských regiónov – Inovácia kurzu Tréning sociologického výskumu 1. a 2. Vzdelávacia nadácia Jana Husa (Cursus Innovati) (zástupca vedúceho projektu)
 • 2003–2005: Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch. ŠPVV (spoluriešiteľ)
 • 2003–2005: Tréning sociologického výskumu. Vzdelávacia Nadácia Jána Husa (HESP) (zástupca vedúceho projektu)
 • 2003–2005: Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia. ŠPVV, SAV (spoluriešiteľ)
 • 2003–2005: Deviantné správanie vybraných sociálnych kategórií v kontexte súčasného spoločenského vývoja na Slovensku. VEGA (zástupca vedúceho projektu)
 • 2003-2004: Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. GA ČR, MU Brno (spoluriešiteľ)
 • 2003–2004: Sociológia sociálnych problémov – inovácia bloku kurzu aplikovanej sociológie. Vzdelávacia Nadácia Jána Husa (Cursus Innovati) (spoluriešiteľ)
 • 2003: Drogová situácia a protidrogová politika na Slovensku po roku 1989. Grant UK (zodpovedný riešiteľ)
 • 2000–2002: Kontinuita a zmeny sociálnych inštitúcií v transformácii slovenskej spoločnosti. VEGA (spoluriešiteľ)
 • 2000–2001: Evaluation of Roma Projects (Hodnotenie, monitorovanie a identifikácia „the best practice“ v projektoch na pomoc rómskej komunite). Delegácia Európskej Komisie v Slovenskej republike, The British Know How Fondu, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia pre podporu občianskych aktivít (spoluriešiteľ)
 • 2000: Sociálna a ekonomická situácia potenciálnych žiadateľov o azyl zo Slovenskej republiky - súčasť programu Pomoc pri návrate a poradenstvo pre žiadateľov o azyl z ČR, Rumunska a SR, žijúcich v súčasnosti v Belgicku, Fínsku a Holandsku. IOM Slovakia (spoluriešiteľ)
 • 1998–2002: The Poverty, Ethnicity and Gender in Transitional Societies. UCLA, YALE and Ford Foundation (spoluriešiteľ)

Publikácie

Monografie

(výber od roku 2000)

Džambazovič, R.: Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti zo sociologickej perspektívy. Vydavateľstvo UK: Bratislava 2022. (Možnosť stiahnuť tu.) 

Sopóci, J. a kol.: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. Stimul: Bratislava 2019. (Možnosť stiahnuť tu.)

Chorvát, I. – Džambazovič, R. (eds.): Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Stimul: Bratislava 2015. (Možnosť stiahnuť tu.)

Sopóci, J. – Džambazovič, R. – Gerbery, D.: Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku – nerovnosti v zdraví. Stimul: Bratislava 2015. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Rodinné správanie v demografických dátach. Stimul: Bratislava 2012. (Možnosť stiahnuť tu.)

Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie. UK: Bratislava 2011. (Možnosť stiahnuť tu.)

Sopóci, J. – Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Hrabovská, A.: Sociálne nerovnosti na Slovensku. Stimul: Bratislava 2011. (Možnosť stiahnuť tu.)

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Hrabovský, M. – Sopóci, J.: Názory občanov na budúcnosť Slovenska. EÚ SAV: Bratislava 2009. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Univerzita Komenského v Bratislave: Bratislava 2007.

Lenczová, M. – Dénes, A. – Džambazovič, R. – Kumanová Z. – Radičová,  I. – Škodová, I.: Slovensko: Projekty pre Rómov (1993–2000). OSF: Bratislava 2002.  

Zostavovateľské práce

Džambazovič, R., Gerbery, D., Sopóci, J. (eds.): Vzdelanostné nerovnosti v optike sociológie. Teoretické východiská a empirické poznatky. STIMUL: Bratislava 2022. (Možnosť stiahnuť tu.) 

Hofreiter, R. - Džambazovič, R. (eds.): Zamerané na mladých ľudí: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku. Belianum, UMB: Banská Bystrica 2020. (Možnosť stiahnuť tu.)

Sopóci, J. – Gerbery, D. – Džambazovič, R (eds.): Social Stratification and Social Mobility in Slovakia. Comenius University in Bratislava: Bratislava 2020. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, G. – Džambazovič, R. (eds.): Sociálna patológia optikou sociologického skúmania. Slovensko-české sociologické dni. Stimul: Bratislava 2013. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, G. –  Džambazovič, R. – Gerbery, D. (eds.): Sociálne indikátory a sociálny monitoring: súčasný stav a výhľady do budúcnosti. Stimul: Bratislava 2011. (Možnosť stiahnuť tu.)

Lubelcová, G. – Džambazovič, R. (eds.): Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. IRIS: Bratislava 2008.

Kusá, Z. – Džambazovič, R. (eds.): Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe. UNESCO NK MOST, Sociologický ústav SAV: Bratislava 2006.

Džambazovič, R. – Klobucký, R. (eds.): Súčasné subkultúry mládeže. SSS pri SAV: Bratislava 1999. (Možnosť stiahnuť tu.)

Vedecké práce v časopisoch a knižných publikáciách

(výber od roku 2000)

Džambazovič, R., Šprocha, B.: Sídelná homogamia snúbencov na Slovensku v rokoch 1992-2021. In: Geografický časopis, 75, 2023, 2, 159-176.

Šprocha, B. – Džambazovič, R.: Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992-2018. In: Sociológia, 52, 2020, 4, s. 374-402. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Sociálno-ekonomické nerovnosti v čase globalizácie. In: Kritika & Kontext, 22, 2019, 2, s. 37-49. (Možnosť stiahnuť tu.)

Bahna, M. (Ed.): Slovensko na hodnotových mapách: Názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. SÚ SAV: Bratislava 2019. (Autormi troch kapitol sú R. Džambazovič a J. Sopóci, možnosť stiahnuť tu.) 

Džambazovič, R. - Gerbery, D.: Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. In: Sociológia, 50, 2018, 4, s. 396-428. (Možnosť stiahnuť tu.)

Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Labour market inequalities and their reprodution from a class perspective class-based analysis of social stratification and social mobility. In: Štefánik, M. (Ed.): Labour market in Slovakia 2019+. EÚ SAV: Bratislava 2018, s. 106-135.

Džambazovič, R.: Vývoj triednej štruktúry na Slovensku. In: Laiferová, E. (Ed.): Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Stimul: Bratislava 2018, s. 41-56. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Neskorá mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho príčiny. In: Balogová, B. – Hamadej, M. (eds.): Aktuálne oblasti spoločenského výskumu. Prešovská univerzita: Prešov 2018. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R. – Gerbery, D. – Sopóci, J.: Sociálna stratifikácia a sciálna mobilita na Slovensku. Pramenná publikácia. Stimul: Bratislava 2018. (Možnosť stiahnuť tu.)

Gerbery, D. - Džambazovič, R.: Urbánna chudoba na Slovensku. In: Geografický časopis, 69, 2017, 3, s. 263-280. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R. – Šprocha, B.: Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania a charakteristiky kohabitujúcich osôb podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In: Sociológia, 49, 2017, 4, s. 369-404. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R. – Gerbery, D. – Sopóci, J.: Sociálno-ekonomická podmienenosť správania mladých ľudí vo vzťahu k zdraviu. In: Slovenská štatistika a demografia, 26, 2016, č. 3, s. 81-99. (Možnosť stiahnuť tu.)

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Sopóci, J.: The Development of Social Stratification in Slovakia. In: Londák, M. – Michálek, S. – Weiss, P. et al.: Slovakia. A European Story.  HÚ SAV, VEDA: Bratislava 2016, s. 161-183. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovic, R.: S kým žijeme v jednej domácnosti? Meniace sa formy rodinného správania na Slovensku z pohľadu štruktúry domácností. In: Slovenská štatistika a demografia, 26, 2016, č. 1, s. 29-47. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Názory verejnosti na korupciu: Je na Slovensku korupčná klíma? In: Šoltés, P. – Vörös, L. a kol.: Korupcia. VEDA: Bratislava 2015, s. 422-459.

Džambazovič, R.: Reprodukčné a rodinné správanie na Slovensku (sociologická interpretácia trendov). In: Chorvát, I. – Džambazovič, R. (eds.): Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Stimul: Bratislava 2015, s. 11-52. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Džambazovič, R. – Gerbery, D.: Rola rizikového a protektívneho správania vo vzťahu k nerovnostiam v zdraví. In: Pauhofová, I. - Želinský, T. (eds.): Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. TU v Košiciach: Košice 2014, 167-181. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Džambazovič, R. – Gerbery, D.: Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví: sociálno-ekonomický status ako determinant zdravia. In: Sociológia, 46, 2014, č. 2, s. 194-217. (Možnosť stiahnuť tu.)

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Sopóci, J.: Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach. In: Londák, M., Michálek, S. a kol.: 20 rokov samostatnosti Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. VEDA: Bratislava 2013, s. 570-610.

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Hrabovská, A. – Sopóci, J.: Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In: Krivý, V. (Ed.): Ako sa mení slovenská spoločnosť. SÚ SAV, Iris: Bratislava 2013, s. 16-88. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Džambazovič, R.: Sociálne postavenie ako zabudnutý faktor pri sledovaní diskriminácie na Slovensku. In: Kotvanová, A. (Ed.): Dáta o rovnosti v slovenskej realite. Equilibria: Bratislava 2012, s. 66-93. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Charakteristika prvého a druhého decilu príjmového rozloženia na základe údajov z EU SILC. IVPR: Bratislava 2012. (Možnosť stiahnuť tu.)

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Hrabovská, A. – Sopóci, J.: K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti. In: Sociológia, 43, 2011, 5, s. 495-527. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Legitimita sociálneho štátu : názory verejnosti na princípy a fungovanie sociálnej politiky. In: Gerbery, D. (Ed.): Potrebujeme sociálny štát? Úvahy (nielen) o verejnej politike. FES: Bratislava 2011, s. 131-161.

Lubelcová, G. – Džambazovič, R.: Sociálne inovácie ako výzvy súčasnosti. In: OS, 14, 2, 2010, s. 29-48.

Bahna, M. – Džambazovič, R.: Subjektívna identifikácie vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. In: Sociológia, 42, 2010, 2, s. 87-112. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Obraz užívateľa drog vo verejnom a politickom diskurze na Slovensku. In: Klobucký, R. (Ed.): Drogy v spoločnosti – politika a poznanie. NMCD, Sociologický ústav SAV: Bratislava 2008, s. 40-57. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Bunčák, J. – Džambazovič, R. – Hrabovská, A. – Laluha, I. – Novosád, F. – Sopóci, J.: Smerovanie Slovenska k súdržnej a dobre spravovanej spoločnosti. In: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. VEDA: Bratislava 2008. (Možnosť stiahnuť celú publikáciu tu.)

Džambazovič, R.: Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. In: Sociológia, 39, 2007, 5, s. 423-458. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Priestor. Priestorové súvislosti chudoby. In: Gerbery, D. – Lessay, I. – Škobla, D. (eds.): Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politike. Priatelia Zeme-CEPA: Bratislava 2007, s. 41-60.

Džambazovič, R.: Chudoba – medzinárodné a národné charakteristiky jedného problému. In: Lysý, J. (Ed.): Globálne rozvojové vzdelávanie. Album: Bratislava 2007, s. 130-143.

Džambazovič, R.: Subkultúry – s prihliadnutím na subkultúry mládeže. In: Šoltésová, K.(Ed.): Kultúra ako emócia. Multikultúrna zbierka esejí, nielen o „nás“. Nadácia M. Šimečku: Bratislava 2006, s. 147-156.

Džambazovič, R.: Sociálno-ekonomická situácia rodín a domácností na Slovensku z pohľadu sociologických výskumov. In: Hamplová, D. – Šalamounová, P. – Šamanová, G. (eds.): Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. SÚ AV ČR: Praha 2006, s. 280-302.

Lubelcová, G. – Džambazovič, R.: Kriminalita žien a ženy vo väzení na Slovensku. In: Sociológia, 38, 2006, 2, s. 103-126. (Možnosť stiahnuť tu.)

Džambazovič, R.: Rozsah a profil chudoby na Slovensku od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť. In: Slovenský národopis, 54, 2006, 2, s.162-181. 

Sopóci, J. – Bunčák, J. – Džambazovič, R.: Sociálna stratifikácia slovenskej spoločnosti. In: Slovacicum: Súčasné Slovensko. Stimul: Bratislava 2006, s. 127-156.

Bodnárová, B. – Filadelfiová, J. – Gerbery, D. – Džambazovič, R. – Kvapilová, E.: Premeny sociálnej politiky. IVPR: Bratislava 2006.

Džambazovič, R. – Gerbery, D.: Od chudoby k sociálnemu vylúčeniu. In: Sociológia, 37, 2005, 2, s. 143-176.(Možnosť stiahnuť tu.)

Capíková, S. – Džambazovič, R. – Lubelcová, G.: Komparativní analýza ženské kriminality na Slovensku. In: Urbanová, M., Večeřa, M. a kol.: Ženská delikvence. Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. MU: Brno 2004, s. 181-218.

Lubelcová, G., Džambazovič, R.: Ku kriminalite žien na Slovensku. In: Urbanová, M. (Ed.): Ženská delikvence jako sociální jev. MU: Brno 2004, s. 65-87.

Sopóci, J. a kol.: Základy sociológie. SPN: Bratislava 2003. (slovensky aj maďarsky)

Džambazovič, R.,  Jurásková, M.: A romák társadalmi kirekesztettsége és szegénysége Szlovákiában. In: WEB, 2, 11, 2003, s. 41–46.

Džambazovič, R.: Rodina a demografický vývoj. In: Sopóci, J. a kol.: Slovensko v deväťdesiatych rokoch: osem pohľadov. UK: Bratislava 2003, s. 229–266.

Sopóci, J.,  Džambazovič, R.: Sociálne nerovnosti a chudoba. In: Sopóci, J. a kol.: Slovensko v deväťdesiatych rokoch: osem pohľadov. UK: Bratislava 2003, s. 154–180.

Kumanová, Z., Džambazovič, R.: The Roma Family: on the Border between Tradition and Modernity. In: Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T. (eds.): Čačipen pal o Roma. Global Report on Roma in Slovakia. IVO: Bratislava 2003, s. 311-323.

Džambazovič, R., Jurásková, M.: Social Exclusion of the Roma in Slovakia. In: Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T. (eds.): Čačipen pal o Roma.  Global Report on Roma in Slovakia. IVO: Bratislava 2003, s. 325-344.

Kumanová, Z.,  Džambazovič, R.: Rómska rodina. In: Vašečka, M. (Ed.): Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. IVO: Bratislava 2002, s. 503-526. 

Džambazovič, R., Jurásková, M.: Sociálna exklúzia Rómov na Slovensku.  In: Vašečka, M. (Ed.): Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. IVO: Bratislava 2002, s. 527-564.

Džambazovič, R.: Rómovia v Uhorsku koncom 19. storočia (Výsledky Súpisu Rómov z roku 1893). In: Sociológia, 33, 2001, 5, s. 491–506.

Džambazovič, R., Vašečka, M.: Podoby chudoby na Slovensku: Rómovia a chudoba. In: Vagač, L. (Ed.): Národná správa o ľudskom rozvoji. Slovenská republika 2000  (National Human Development Report. Slovak Republic 2000). UNDP: Bratislava 2000, s. 93-106. (slovensky aj anglicky)

Životopis

Vzdelanie

1996: Mgr., odbor sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2006: PhD., odbor sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

2022: IIa, vedecko kvalifikačný stupeň IIa, Slovenská akadémia vied

2022: Doc., vedecko-pedagogický titul docent, odbor sociológia, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Profesionálna kariéra

1996: odborný asistent, katedra sociológie, FiF UK v Bratislave

1999 – 2005: výskumný pracovník, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava

2010: výskumný pracovník, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

2022: docent, katedra sociológie, FiF UK v Bratislave

Iné odborné a profesionálne aktivity

Člen tímu Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Člen výskumného tímu medzinárodného výskumného programu ISSP za Slovensko - od roku 2004.

Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (od roku 2018 - podpredseda SSS pri SAV).

Člen Komisie VEGA  č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (2016-2020).

Člen redakčnej rady časopisu Sociológia (od roku 2018) a Multikulti.sk (od roku 2017).

Člen pracovnej skupiny zaoberajúcich sa problémami príslušníkov rómskej minority pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR – v roku 2002.                                                                         

Člen vedeckej a koordinačnej rady Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) – v roku 2008.

Člen výboru Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) - v rokoch 2010 a 2011.

Ocenenie rektora UK v Bratislave za pedagogickú a výskumnú činnosť v roku 2008.

Držiteľ štipendia Vzdelávacej nadácie Jana Husa za rok 2006.

 

Ocenenie Literárneho fondu Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii spoločenské vedy za knihu Šoltés, P. – Vörös, L. a kol.: Korupcia. VEDA, Bratislava, 2015. R. Džambazovič je spoluautorom knihy a autorom jednej kapitoly.