Projekty

 

 

Jadrom projektu ENSST je vytvorenie európskej siete, ktorá bude zahŕňať mestá a miestapríbehov a povestí aspoznávaťtak a rozvíjať dedičstvo orálnej tradície rozprávania príbehov v členských krajinách EÚ.

Prostredníctvom tohto projektu by sme radi:

·         Zmapovali a prepojili mnohopočetné miesta a mestá v EÚ neoddeliteľne spojených.

·         Posilnili kultúrny význam orálnej tradície v krajinách EÚ a využiť jeho potenciál na prepojenie občanov EÚ.

·         s príbehmi; festivaly storytellingu a tradičného rozprávania príbehov v krajinách EÚ.

·         Podporili rastúci význam rozprávania príbehov ako formy scénického umenia v Európe.

·         Ponúkli priestor umelcom, ktorí sa profesionálne venujú rozprávaniu príbehov a vďaka ktorým sa táto prax obnovila.

 

Hlavné ciele projektu ENSST:

·         Posilnenie európskej orálnej tradície.

·         Šírenie orálnej tradície krajín EÚ na medzinárodnej úrovni.

·         Zlepšenie odbornej prípravy rozprávačov a ich profesionálne možnosti.

·         Rozšíreniecieľového publika, pre ktoré sú rozprávačské predstavenia určené, o mladých ľudí a utečencov.

·         Prehĺbenie pocitu príslušnosti k spoločnému priestoru medzi občanmi EÚ prostredníctvom uvedomenia si spoločného dedičstva.

·         Skúmanie súvislostí medzi rozprávaním príbehov a ich čítaním.

·         Vytvorenie kultúrneho partnerstvo európskych miest, ktoré podporujú rozprávanie príbehov a ústnu tradíciu a chcú byť súčasťou európskej siete miest príbehov.

·         Prekladom jednotlivých príbehov do všetkých jazykov partnerov projektu (angličtina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina), prispieť k väčšej dostupnosti európskej rozprávačskej tradície v ostatných štátoch EÚ.

 

SPOLOČNÉ AKCIE

Vytvorenie databázy obsahujúcej mestá a miesta rozprávania príbehov.

Partnerské inštitúcie projektu budú skúmať, ktoré inštitúcie, združenia, festivaly, miesta, krajiny alebo postavy môžu súvisieť s príbehmi v jednotlivých krajinách. Táto databáza poskytne prehľad o stave ústnej tradície v krajinách Európskej únie. Všetky miesta a mestá zahrnuté do databázy budú pozvané do siete ENSST.

 

Definovanie princípov fungovania siete ENSST.

Budú definované organizačné charakteristiky, ciele, základné pravidlá fungovania siete, ako aj podmienky integrácie miest.

 

Organizácia predstavení.

V Guadalajare sa európski umelci stretnú na dvojtýždňovej UMELECKOM SÚSTREDENÍ, aby vytvorili spoločné predstavenie, v ktorom spoja naratívne tradície jednotlivých európskych krajín pôvodu. Počas pobytu budú pracovať aj na prekladateľských technikách a hľadať spôsoby, ako príbehy ľahko sprístupniť divákom v rôznych krajinách a jazykoch. Predstavenie bude odprezentované po krajinách zapojených do projektu a bude k dispozícii všetkým ostatným krajinám EÚ.

 

Výskum vzťahu medzi čítaním a oralitou.

Zámerom je kultuivovať a dostávať do povedomia publika nástroje, ktoré umožnia čitateľom vyjadriť slovami čítateľské zážitky a najmä emócie, ktoré v nich čítanie vyvoláva.

 

Vývoj dvoch mobilných aplikácií, ktoré umožnia virtuálnu rekonštrukciu ústneho dedičstva.

Cieľom je priblížiť verejnosti vybrané tradičné príbehy prostredníctvom rozšírenej reality a geolokalizácie.

 

Po ukončení práce členovia projektu zverejnia svoje výsledky na svojej webovej stránke, na ktorej budú umiestnené informácie o projekte ENSST, ako aj informácie o samotnej Európskej sieti príbehov.

Patrtners/les Partenaires/los Socios