Workshop o metódach v práve

Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa uskutoční 4. workshop o metodológii vied, venovaný aplikáciám analytických metód v právnej teórii a praxi.


17. 11. 2015 12.43 hod.

Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa uskutoční 4. workshop o metodológii vied, venovaný aplikáciám analytických metód v právnej teórii a praxi. Naše pozvanie prijali dvaja členovia Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave, doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. a JUDr. Branislav Fábry, CSc. S príspevkom vystúpi aj člen riešiteľského kolektívu projektu AMESH a vedúci Katedry logiky a metodológie vied FiF UK, prof. PhDr. František Gahér, CSc.


Workshop sa koná 3. 12. 2015 od 10:00 v miestnosti G236 v budove Filozofickej fakulty na Gondovej ulici. Každý z účastníkov vystúpi s 30-minútovou prezentáciou, pričom ďalších pätnásť minút je vyhradených na diskusiu k príspevku.


Všetkých srdečne pozývame!


Program:


10:00 – 10:05

Otvorenie workshopu


10:05 – 10:50

Hranice skúsenostnej a racionálnej analýzy v teórii súdneho dokazovania“

doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.


1. Ontologické a metodologické východiská analýzy

2. Onus probandi – dôkazné bremeno

3. Indukcia indícií a interpretačné metódy právnych textov

4. Subsumpcia ako forma dokazovania


10:50 – 11:00

Prestávka


11:00 – 11:45

Analytické metódy v legislatíve a problém »normatívnej inflácie«“

JUDr. Branislav Fábry, PhD.


1. Tvorba práva ako metanormatívny problém

2. Analýza kvantity a kvality v legislatíve

3. Politická a právnická racionalita v legislatíve

4. Tvorba práva a jej interdisciplinárny aspekt

5. Inštitucionalizácia legislatívnych analýz


11:45 – 11:55

Prestávka


11:55 – 12:40

Právna logika alebo aplikácia logiky v práve?“

prof. PhDr. František Gahér, CSc.


1. Právna logika alebo aplikácia logiky v práve?

2. Humova téza a Jørgensenova dilema

3. Druhy faktov a noriem (zákonov): empirické, logické, sociálne

4. Mosty medzi E-faktami a S-faktami/normami

5. Logická štruktúra právnej normy


12:40 – 12:50

Záver workshopu