ODOVZDÁVANIE CENY DANIELA TUPÉHO 2015

V piatok 20. novembra o 11,00 v miestnosti G236 na Gondovej


17. 11. 2015 12.54 hod.

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o Cenu Daniela Tupého

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si vám všetkým v mene pána dekana FiF UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. a v mene celej komisie pre udeľovanie Ceny Daniela Tupého v prvom rade poďakovať za zaslané práce a oceniť váš záujem o tematiku, ktorá s udeľovaním tejto ceny súvisí.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a uznaní bude spojené s pripomenutím si pamiatky Daniela Tupého. Uskutoční sa v piatok 20. novembra o 11,00 v miestnosti G236 na Gondovej ulici (hlavná budova Filozofickej fakulty UK).

Všetkých vás pozývame na toto podujatie pozývame.

Komisia navrhla oceniť tieto práce:

V spoločensko-vednej a humanitnej sekcii komisia navrhla udeliť jedno prvé miesto a po dve druhé a tretie miesta.

1. miesto:  Albert Lučanský – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Antisemitizmus v evanjeliách? Interpretácia vybraných perikop Matúšovho evanjelia v ich teologicko-historickom kontexte

2. miesto: Bc. Martin Foltín – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Tolerancia, intolerancia a verejný dialóg

2. miesto: Bc. Veronika Dziaková – FiF UKF v Nitre
Názov práce: Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru

3. miesto: Bc. Nikola Kallová – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Reflexia problematiky násilia na filozofii Ericha Fromma podporená názormi Sigmunda Freuda

3. miesto:  Bc. Perla Bartalošová– FiF UK v Bratislave
Názov práce: Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí Aplikácia na diskurze o transrodovosti

V umeleckej sekcii boli navrhnuté na ocenenie iba dve práce: jedno prvé a jedno druhé miesto, tretie miesto nebolo navrhnuté:

1. miesto: Barbora Molčanová – FiF, Katolícka univerzita v Ružomberku
Názov práce: Hrdinovia medzi nami

2. miesto: Mgr. Lívia Barnišinová – FiF UPJŠ v Košiciach
Názov práce: Po stopách časopisu Kazateľňa

V mediálnej sekcii komisia navrhla udeliť iba jedno

1. miesto: Tomáš Gelinger – (práca na DVD) - FiF UK v Bratislave Všetky ostatné práce komisia navrhla oceniť čestným uznaním.

Víťazné práce budú publikované formou elektronického dokumentu na stránke Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predsedníčka komisie Ceny Daniela Tupého