ZÁPISY ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK OKREM 1. ROČNÍKOV BC. A MGR.

Čo potrebujete k zápisu na štúdium a harmonogram zápisov.


25. 07. 2023 21.28 hod.
  • Urobte si elektronický predzápis v AIS. Predzápis nenahrádza riadny zápis, na ktorý je potrebné dostaviť sa osobne na študijné oddelenie. Pri elektronickom predzápise si nastavte akademický rok 2023/2024.
  • Uhraďte validačnú známku. Bez nej nie je možné zápis zrealizovať. Na zápis prineste doklad o zaplatení známky alebo preukážte úhradu cez mobilný telefón. Validačnú známku si môžete zakúpiť v dvoch úrovniach: v hodnote 13 €, s ktorou získate aj komerčné zľavy, alebo v hodnote 3 € bez komerčných zliav.
  • Vyplňte čestné vyhlásenie, ktoré si vytlačíte z AIS.
  • Potvrdenia na rodinné prídavky, daňový bonu a o návšteve školy dostanete pri zápise.
  • Ak sa v stanovenom termíne nemôžete dostaviť na zápis, môžete poveriť inú osobu a dať jej plnú moc.
  • Skontrolujte si osobné údaje v AIS a prípadné zmeny nahláste svojej referentke.

Harmonogram zápisov podľa ročníkov

Pokyny k zápisom pre 1. ročníky Bc. a Mgr. štúdia