arabský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológa, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Magisterský program Arabský jazyk a kultúra ponúka komplexné moderne koncipované filologické štúdium so zameraním predovšetkým na praktické vedomosti z odboru. Pri systematickej príprave na zvládnutie jazyka v súčasnej praxi poslucháčom napomáha náležitý teoretický základ.

V magisterskom stupni štúdia sa jazykové zručnosti rozširujú a postupne sa zameriavajú na získanie prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie ako aj prehlbovanie znalosti kultúrnych špecifík. Okrem pokročilých kurzov gramatiky študenti absolvujú semináre prekladu umeleckých a odborných textov, a tiež konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, pričom svoje vedomosti prehlbujú ako v spisovnej, tak i hovorovej forme jazyka.

Uplatnenie v tomto odbore spolu so znalosťou aspoň jedného svetového jazyka je mnohostranné: diplomacia, zahraničný obchod, cestovný ruch, prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre tento študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Arabská gramatika 5, Arabská  literatúra 3, Dejiny a kultúra  Arabov 2, Jazykové cvičenia 5, Preklad publicistických textov 1