Štart akademického mentoringového programu UK

Jedným z cieľom našej fakulty je kontinuálne zlepšovať kvalitu výskumu a výučby. To si – okrem iného – vyžaduje vytvoriť podmienky pre najlepší možný kariérny štart našich začínajúcich výskumníčok a výskumníkov. Na kvalitu výučby má vplyv aj zlepšovanie mentorských zručností našich vyučujúcich. Obe tieto oblasti sa spájajú v novom Akademickom mentoringovom programe Univerzity Komenského (APM), ktorý vytvára bezpečné miesto na diskusiu o profesijnom raste a živote v akademickej komunite so skúsenejšími kolegami a kolegyňami.

V úvodnej fáze sa do programu zapojí sedem dvojíc zo štyroch fakúlt (okrem našej fakulty aj Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Fakulta manažmentu a Prírodovedecká fakulta UK). Mentoringové dvojice sa budú stretávať najbližší polrok. Najviac mentorov a mentoriek zapojených do programu pôsobí na našej fakulte (docentky Helena Tužinská, Mariana Szapuová a Eva Škorvanková a docenti Daniel Klimovský, Matúš Mišík a Roman Džambazovič).

Počas úvodného stretnutia APM prebehla diskusia o očakávaniach zapojených a o možných témach mentoringových rozhovorov. Rezonovali napr. otázky nastavenia publikačnej stratégie a budovania kreditu vo vedeckej komunite, zosúlaďovania pracovného a súkromného života, ale aj významu budovania sietí.

Ak ste začínajúci výskumník alebo výskumníčka a mali by ste záujem zapojiť sa do programu, stále tak môžete urobiť na stránke Akademického mentoringového programu Univerzity Komenského.

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok