Výsledok volieb kandidáta na dekana FiF UK

Za kandidáta na dekana bol zvolený prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Dňa 20. februára 2023 bol na zasadnutí Akademického senátu Filozofickej fakulty UK v Bratislave zvolený za kandidáta na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 7. mája 2023 do 6. mája 2027, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Prof. Zouhar bol jediným kandidátom, ktorého akademická obec fakulty (spolu 50 navrhovateľov a navrhovateliek) do volieb navrhla.

V tajných voľbách mu hlas odovzdalo všetkých 27 prítomných členov a členiek AS FiF UK.


Zápisnica
z volebného zasadnutia AS FiF UK dňa 20. 02. 2023