VYJADRENIE KATEDRY SLOVENSKÝCH DEJÍN K MEDIALIZOVANÝM UDALOSTIAM

Publicita, akej sa katedre slovenských dejín za ostatné týždne dostáva v médiách a vo verejných diskusiách na sociálnych sieťach, znevažujúco zasahuje našu akademickú prácu a naše úsilie venovať viac pozornosti skvalitňovaniu edukačného prostredia. Predovšetkým online priestor je živnou pôdou pre šírenie dezinformácií a nabáda autorov mediálnych výstupov a diskutérov zapájajúcich sa do verejných debát k hyperbolizovaniu skutočností a k diskutovaniu tém, na ktoré nemajú relevantné argumenty. S vôľou prispieť k ukončeniu medializácie katedrových a vnútrofakultných záležitostí si dovoľujeme poskytnúť vecné stanovisko k informačnému šumu, ktorý nastal po 8. marci 2023, a zároveň akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej UK) a verejnosť ubezpečiť, že prioritou katedry je napĺňať hlavné poslanie vysokých škôl v súlade s vnútornou legislatívou UK a Filozofickej fakulty (ďalej FiF) UK.

  1. Verejné vyjadrenia Mgr. Michala Augustoviča, M.A., externého doktoranda Katedry slovenských dejín, a Mgr. Samuela Burdu, interného doktoranda Katedry slovenských dejín a administratívneho pracovníka sekretariátu Katedry slovenských dejín, Katedry všeobecných dejín a Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK sú ich osobnými názormi. V žiadnom prípade nereflektujú mienku Katedry slovenských dejín a nemôžu byť stotožňované s názormi ostatných členiek a členov Katedry slovenských dejín. Vyjadrenia Mgr. Michala Augustoviča, M.A. a Mgr. Samuela Burdu sa nezakladajú na ich priamej skúsenosti zo stretnutí s dekanom FiF UK prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. a vedením FiF UK. Stretnutí s predstaviteľmi vedenia FiF UK sa zúčastnili len zamestnanci s trvalým pracovným pomerom na Katedre slovenských dejín, menovite prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prof. Mgr. Martin Homza, Dr., doc. PhDr. Peter Podolan, PhD., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD., PhDr. Eva Benková, PhD., Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD., PhDr. Jakub Palko, PhD.
  2. Dôvody odvolania prof. Mgr. Martina Homzu, Dr. z funkcie vedúceho Katedry slovenských dejín dňa 8. 3. 2023 sú vnútrofakultnou záležitosťou, záležitosťou medzi dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. (zamestnávateľom) a prof. Mgr. Martinom Homzom, Dr. (zamestnancom).
  3. Odmietame účelové spájanie odvolania prof. Mgr. Martina Homzu, Dr. z funkcie vedúceho Katedry slovenských dejín s otázkou zlúčenia Katedry slovenských dejín s Katedrou všeobecných dejín alebo s akýmsi „ideologickým bojom“ na FiF UK či snahami o „zrušenie Katedry slovenských dejín“. Odmietame tiež, aby daná situácia bola interpretovaná ako konflikt Katedra vs. Dekan.
  4. Sme zásadne proti akejkoľvek forme diskriminácie voči študentkám a študentom UK. Katedra slovenských dejín zaviedla po poslednej študentskej ankete inštitút dôverníčky a dôverníka. Ide o neformálnu platformu, ktorá má prispieť k prívetivej, slobodnej a efektívnej komunikácii problémov či pripomienok k životu na akademickej pôde. Etickými aspektmi vzdelávacej, vedeckovýskumnej alebo umeleckej činnosti realizovanej na FiF UK, v mene FiF UK alebo v spolupráci s FiF UK je kompetentná zaoberať sa Etická rada FiF UK ako poradný orgán dekana fakulty.