Seminár 30 rokov slovensko-talianskych vzťahov

Podujatie Tridsať rokov slovensko-talianskych vzťahov ponúklo unikátny pohľad na bohatú históriu a úspechy spolupráce Slovenska s Talianskom v štyroch vybraných oblastiach.

Dňa 5. decembra 2023 prebehol na pôde našej fakulty výnimočný seminár. Usporiadala ho Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UK a Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK v spolupráci s Veľvyslanectvom Talianskej republiky na Slovensku. Témou podujatia, ktoré bolo rozdelené do štyroch oblastí (diplomacia, univerzitná spolupráca, lingvistika a medzikultúrna spolupráca a literatúra a medziliterárne vzťahy), bolo ohliadnutie sa za tridsiatimi rokmi slovensko-talianskych bilaterálnych vzťahov.

Na úvod seminára prijal dekan Filozofickej fakulty prof. Marián Zouhar veľvyslankyňu Talianskej republiky J. E. Catherine Flumiani. Tá následne vystúpila s príspevkom o vývoji vzťahov oboch krajín z pohľadu diplomacie. Vyzdvihla dôležitosť akademickej spolupráce, obzvlášť s našou univerzitou, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri šírení a propagácii talianskej kultúry a jazyka. Na kurzy taliančiny ponúkané v rôznych študijných odboroch je u nás zapísaných viac ako sto študentov a študentiek.

S príspevkom vystúpila aj profesorka Dagmar Garay Kročanová (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK), ktorá bola prvou lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite vo Forlí. Hovorila o slovensko-talianskych vzťahoch v oblasti univerzitnej a vedeckej spolupráce (Bologna-Forlì, Rím, Padova, Neapol). Docent Ivan Šuša (Katedra romanistiky FiF UK) zase vystúpil s príspevkom o stave talianskej literatúry v preklade do slovenčiny, recepčných modeloch a slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. Docentka Katarína Klimová (Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky, PdF UK) následne zhodnotila aktuálny stav a výzvy vo vyučovaní jazykov (slovenčina, taliančina) vo vzťahu ku kultúrnej diverzite a plurilingvizmu.

Podujatie nadviazalo na sériu skvelých akcií, ktoré katedra romanistiky a naša fakulta pripravili v tomto semestri – Týždeň talianskeho jazyka a kultúry vo svete, výstavu ilustrácií z kníh talianskeho spisovateľa Itala Calvina a ďalšie prednášky, súvisiace s 30. výročím vzájomných bilaterálnych vzťahov.

Viac informácií

Veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku J. E. Catherine Flumiani
Doc. Ivan Šuša
Prof. Dagmar Garay KročanováDoc. Katarína Klimová
Účastníci seminára


Zdroj fotografií: archív Katedry romanistiky FiF UK