PROJEKT DSSI: SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMAČNÝCH ZDROJOV ZNEVÝHODNENEJ POPULÁCII

Digital Services and Senior Inclusion (DSSI) je výnimočný projekt strategického partnerstva Erasmus+, na ktorom sa podieľa šesť inštitúcií z piatich krajín (Španielsko, Grécko, Turecko, Írsko, Slovensko). Projektový tím Univerzity Komenského vedie docentka Eva Reid z Katedry amerikanistiky a anglistiky FiF UK a participuje na ňom aj docent Ivan Lacko z rovnomennej katedry a magisterka Katarína Révayová z univerzitného centra informačných technológií.

Projekt má podporiť prístup vybraných skupín obyvateľstva vo vzťahu k informačným zdrojom. Zameriava sa napríklad na posilnenie účasti starších na každodennom živote a ich spoločenských interakcií prostredníctvom digitálnych aktivít. Zároveň reaguje na potreby osôb so sťaženým prístupom k informáciám a vzdelávaniu z dôvodu nízkej mobility, migrácie či dlhodobej neúčasti na odborno-vzdelávacích aktivitách.

Predpokladom naplnenia týchto cieľov je vzdelávanie dvoch skupín v oblasti neformálneho vzdelávania dospelých. Prvú tvorí personál komunitných organizácií (z oblasti domácej starostlivosti, denných centier či dôchodcovských domovov), dobrovoľnícka obec alebo mladší rodinní príslušníci a príslušníčky. Do druhej skupiny patrí sieť národných a európskych knižníc a ich personál. Práve tento sektor zohráva významnú úlohu pri realizácii projektových cieľov. Knižnice totiž v dôsledku zrýchlenej digitálnej transformácie v pokovidovom období menia svoje funkcie. Projekt ráta s tým, že budú slúžiť ako centrá digitálnych informácií a služieb, kde môže obyvateľstvo získať základné digitálne zručnosti.

Jedným z plánovaných výstupov projektu DSSI bude komplexná správa o digitálnom prístupe k službám a informáciám v Európe. Správa sa bude týkať knižničných služieb krajín, procesov získavania informácií a vedomostí, politík celoživotného vzdelávania, verejnej správy a každodenných životných praktík, ako je sociálna interakcia a obchodné vzťahy. Prinesie dôkazy o probléme digitálnej medzery obyvateľstva vo veku nad 65 rokov a o ich technologickom znevýhodnení v porovnaní so zvyškom populácie.

Vďaka projektu vzniknú aj vzdelávacie materiály v podobe jednotlivých modulov pre osoby realizujúce vzdelávaní dospelých. Budú obsahovať popis ich kompetencií a inovatívny a špecializovaný vzdelávací kurz pre seniorov a seniorky.

Projektové konzorcium okrem toho navrhne a poskytne bezplatnú a užívateľsky prístupnú platformu pre jednotlivé vzdelávacie moduly. Pôjde o praktický školiaci nástroj na zlepšovanie zručností ľudí, ktorí sa zapoja do digitálneho vzdelávania znevýhodnených skupín.

Projekt odštartoval koncom minulého roka a aktivity sú naplánované na celý nasledujúci rok. Slovenskému projektovému tímu želáme, aby mu toto obdobie prinieslo veľa zaujímavých zistení, kvalitných výstupov a hladký priebeh implementácie projektových priorít.

Webová stránka projektu