Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VIDEOUKÁŽKY Z VYUČOVANIA POMÔŽU PRI PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV

Projekt Stanem sa učITeľom prinesie inovatívne prvky do prípravy študentov učiteľských odborov na UK a väčšie prepojenie na prax.

Možnosť so študentmi analyzovať didaktické postupy z reálnych vyučovacích hodín či opakovane nahliadnuť do diania v školskej triede – aj to je cieľom projektu Stanem sa učITeľom, ktorý má pomocou videoukážok z vyučovania viac prepojiť pedagogickú teóriu s praxou. Na projekte spolupracujú odborníci a odborníčky zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského: Filozofickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Počas uplynulého školského roka riešiteľský tím zaznamenával desiatky vyučovacích hodín na šiestich základných a stredných školách v Bratislave, Pezinku, Modre a Trenčianskom Jastrabí. Tento zámer hneď na začiatku skomplikovala pandémia koronavírusu, ktorá neumožnila nahrávať v školách a obmedzila možnosť len na online hodiny. „Online hodiny sme nahrávali špeciálnym spôsobom. Aby sme žiakov a učiteľa rušili čo najmenej, pripojili sme sa do vyučovania ako ďalší účastník a nahrávali sme pomocou nahrávania obrazovky cez iný software,“ hovorí Bc. Stanislav Griguš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý nahrávanie technicky zabezpečoval.

Nahrať vyučovanie aj priamo v triedach sa napokon podarilo až počas posledných týždňov školského roka, kedy bola obnovená prezenčná výučba. Ako ďalej približuje Bc. Stanislav Griguš, aj priamo v triede bolo potrebné nahrávanie realizovať tak, aby nerušilo žiakov, no zároveň, aby získali podstatné a zaujímavé pohľady na hodinu vhodné pre analýzu a edukačné videá: „Nahrávanie prebiehalo pomocou štyroch malých videokamier, ktoré počas nahrávania neblikali ani nevydávali žiaden zvuk. Dve boli umiestnené vpredu v rohoch miestnosti a snímali každá jednu polovicu triedy, vzadu jedna kamera s celkovým záberom na triedu a učiteľa a štvrtá pohyblivá s priblížením na učiteľa alebo zaujímavé detaily priebehu hodiny. Učiteľ mal na sebe bezdrôtový mikrofón, na ktorý sa kvalitne zaznamenali aj odpovede žiakov.“

Pandémiou sťažené podmienky tak riešitelia dokázali premeniť na výhodu, pretože získali omnoho bohatšiu škálu nahrávok nielen z tradičnej výučby, ale aj ukážky toho, ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania. Vďaka spolupráci s riaditeľmi, učiteľmi, rodičmi a žiakmi zaznamenali vyučovanie na hodinách slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, geografie, biológie, informatiky, telesnej výchovy a psychológie.

V súčasnosti prebieha analýza nahrávok a výber najvhodnejších ukážok metodických a didaktických postupov a rozličných pedagogických situácií. Už na jeseň 2021 je plánované vydanie metodickej príručky, na ktorej pracujú odborníčky na pedagogiku pod vedením doc. Lenky Sokolovej z Pedagogickej fakulty UK. “Metodická príručka bude určená predovšetkým vysokoškolským vyučujúcim, ktorí na Univerzite Komenského pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky. Príručka bude akýmsi sprievodcom Učiteľskou akadémiou UK. Čitatelia a čitateľky sa dozvedia, aké boli teoretické východiská vzniku tohto e-learningového nástroja, aké materiály v databáze nájdu a ako s nimi pracovať v rámci predmetov všeobecného učiteľského základu a odborových didaktík,“ vysvetľuje doc. Sokolová. Videodatabázu Učiteľská akadémia pripravuje tím pod vedením doc. Štefana Karolčíka z Prírodovedeckej fakulty UK. Má byť hotová začiatkom roka 2022 a videoukážky bude možné vyhľadávať podľa obsahu, zamerania pedagogických situácií, vyučovacieho predmetu, bude tiež obsahovať prepisy z diania v školskej triede, cvičenia a iné inšpiratívne zadania úloh.

Viac o projekte Stanem sa učITeľom

Školy, ktoré umožnili nahrať ukážky do videodatabázy Učiteľská akadémia:

Základná škola Nevädzová v Bratislave
ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave
Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave
Gymnázium Pezinok, Senecká 2
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí
Stredná odborná škola pedagogická v Modre