Klub absolventov fakulty - Alumni klub

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 100. výročia založenia fakulty vytvára pre svojich absolventov program pod názvom Klub absolventov fakulty (ďalej ako „ALUMNI KLUB“).

Poslaním ALUMNI KLUBU je prinášať pohľad na úspešných absolventov fakulty a zároveň udržiavať ich vzťah k Alma Mater. Ambíciou ALUMNI KLUBU je stať sa integrálnou súčasťou akademických tradícií absolventov Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

ALUMNI KLUB svoju činnosť zameriava najmä na

  • vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a absolventmi fakulty a medzi absolventmi fakulty navzájom a na posilňovanie pocitu spolupatričnosti absolventov fakulty,
  • organizovanie stretnutí absolventov fakulty spravidla na pôde fakulty,
  • organizovanie podujatí s aktívnou účasťou absolventov fakulty pre podporu činnosti fakulty a jej absolventov,
  • podporu absolventov fakulty v rámci ich pracovnej činnosti,
  • podporu činnosti fakulty,
  • motivovanie študentov fakulty.