Štatút odborného centra

Štatút Centra pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA

KAEDRA ETNOLÓGIE A MUZEOLÓGIE

Gondova 2, 814 99 Bratislava 1

______________________________________________________________ 

 

Vnútorný poriadok

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Názov a sídlo centra

(1)  Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska (ďalej „CHDPVS“ alebo „centrum“) je odborným centrom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

(2)  Úplný názov odborného centra je „Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska“.

(3)  Sídlom centra je Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.

 

Čl. 2

Poslanie a činnosť centra[1]

(1)  Prehlbovanie vedeckého poznania v oblasti historickej demografie, populačného vývoja, populačných štruktúr, podmienok a faktorov demografickej reprodukcie so zameraním na Slovensko a európsky priestor.

(2)  Príprava a realizácia interdisciplinárnych výskumných projektov so zameraním na charakter, zmeny a dopady populačného vývoja a populačných štruktúr na Slovensku a v medzinárodnom kontexte.

(3)  Organizácia prednášok, seminárov a konferencií v oblasti historickej demografie, populačného vývoja, populačných štruktúr, podmienok a faktorov demografickej reprodukcie.  

(4)   Rozvíjanie spolupráce katedier pri organizácii doktorandského štúdia.

(5)  Príprava a organizácia spoločných a výberových kurzov pre doktorandov fakulty.

(6)  Publikačná činnosť zameraná na vydávanie publikácií v oblasti demografie, populačného vývoja, populačných štruktúr, podmienok a faktorov demografickej reprodukcie.

(7)  Nadviazanie a prehlbovanie spolupráce s vedeckými a odbornými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Čl. 3

Náklady na činnosť centra

(1)  Náklady na činnosť centra sú hradené z finančných zdrojov získaných z aktivít organizovaných a realizovaných centrom.[2]

 

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CENTRA

 

Čl. 1

Riaditeľ

(1)  Činnosť centra riadi riaditeľ. Riaditeľa centra,  na návrh členov centra, touto funkciou poveruje dekan fakulty zo zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer dohodnutý na ustanovený týždenný pracovný čas.

(2)  Funkčné obdobie riaditeľa centra sú 4 roky.

(3)  Riaditeľ centra zodpovedá dekanovi za plnenie úloh centra.

(4)  Ďalej zodpovedá za:

a)     dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, Štatútu UK, Štatútu FiF UK a ďalších vnútorných predpisov univerzity a fakulty,

b)    hospodárne vynakladanie zverených finančných prostriedkov a za efektívne využívanie a ochranu zvereného majetku,

c)     koncepčnú činnosť a rozvoj centra.

 

Čl. 2

Tajomník

(1)  Na zabezpečenie organizačných, administratívnych a informačno-propagačných činností môže v centre pôsobiť tajomník.

(2)  Pôsobnosť a kompetencie tajomníka určuje riaditeľ CHDPVS.

 

Čl. 3

Členovia CHDPVS

      (1) Členmi CHDPVS sú:

a)     pedagogickí a odborní pracovníci a pracovníčky z jednotlivých katedier FiF UK,

b)    odborníci a odborníčky z iných pracovísk a organizácií v SR a v zahraničí,

c)     na návrh riaditeľa centra môže dekan ponúknuť vynikajúcim domácim a zahraničným odborníkom a odborníčkam čestné členstvo.

(2) Členovia CHDPVS navrhujú a schvaľujú:

a) plán činnosti centra na akademický rok;

b) správu o činnosti centra za uplynulý akademický rok,

c) koncepciu výskumu a publikačnej činnosti,

d) koncepciu spoločných a výberových fakultných kurzov pre 3. úroveň štúdia,

e) koncepciu žiadostí o získavanie finančných prostriedkov.

 

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

(1)  Vnútorný poriadok centra bol vypracovaný v súlade so Štatútom FiF UK a Organizačným poriadkom FiF UK.

(2)  Vnútorný poriadok centra, po vyjadrení Akademického senátu FiF UK, zriaďuje na návrh riaditeľa centra dekan fakulty.

(3)  Tento Vnútorný poriadok CHDPVS nadobúda platnosť a účinnosť dňom .....................

 

 [1] Čl. 14 ods.1 Štatútu FiF UK.

[2] Čl. 22 ods. 3 Organizačného poriadku FiF UK.