prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zamboruniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2256
Miestnosť: G223

Konzultácie: po dohode e-mailom

 

V roku 1971 absolvoval štúdium slovakistiky a rusistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (diplomová práca u Albína Bagina Motivický svet Beniakovej poézie). Pracoval ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach. Bol interným ašpirantom na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ v Prešove. Od roku 1976 redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach. Od roku 1983 odborným pracovníkom v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Od roku 1989 zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Dotyky. Od roku 1991 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu Ivan Krasko a česká poézia na prelome storočí obhájil roku 1978, v roku 1994 bol na Filozofickej fakulte UK menovaný za docenta, v roku 2001 za profesora. Od r. 2018 je emeritným profesorom. Viedol kurzy z teórie literatúry, z historickej poetiky poézie 20. a 21. storočia, z interpretácie a poetiky slovenskej literatúry, z tropológie a verzológie, zo španielskej poézie a doktorandské semináre. V r. 1997-2018 pracoval na čiastkový úväzok aj v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Je autorom radu literárnovedných prác o poézii a o jej preklade, pôvodných básnických kníh a básnických prekladov.