prof. Dagmar Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1147
Miestnosť: G228

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
streda 14:00 - 15:00 (a po dohode e-mailom)

 

V roku 1990 absolvovala štúdium slovakistiky a rusistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Filozofická koncepcia sveta v diele Gejzu Vámoša, školiteľ prof. Ladislav Čúzy). V rokoch 1990-1993 absolvovala rozširujúce štúdium angličtiny na FiF UK v Bratislave (záverečná práca Malcolm Lowry: Under the Volcano, školiteľ prof. Jozef Olexa). Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK na študijný pobyt a v roku 1991 na interné doktorandské štúdium. Absolvovala štipendijné pobyty v USA a vo Veľkej Británii. Od roku 1994 pôsobila na katedre ako odborná asistentka, v roku 1997 tu obhájila dizertačnú prácu Gejza Vámoš – a počujete tajného reformátora... (školitelia prof. J. Števček a prof. L. Čúzy) a roku 2009 bola menovaná za docentku (habilitačná práca Nerozrezaná dráma. O slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945-49). V rokoch 2001–2004 bola vedúcou katedry, opäť je ňou od roku 2012. V roku 2023 bola menovaná za profesorku. Špecializuje sa na prózu a drámu prvej polovice 20. storočia, príležitostne prekladá z angličtiny. Na katedre vedie kurzy z dejín slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia a teórie drámy. Je hlavnou zodpovednou osobou programu Stredoeurópske štúdiá, v ktorom takisto vyučuje. Absolvovala študijné a výskumné pobyty vo Veľkej Británii (SSEES University College London, 1991; Unicef/RSC, 1996) a v USA (Indiana University Bloomington, 1998 - 1999 a Michigan University Ann Arbor, 2018). V rokoch 2006-2012 pôsobila na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forli (Taliansko).