Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 2096

Miestnosť: G227

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS: pondelok 16.00 - 17.00

 

V roku 2015 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry na FiF UK v Bratislave. V diplomovej práci Interpretácia vybraných básní Ivana Laučíka (školiteľ prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.) sa venoval siedmim konkrétnym textom autora. V dizertačnej práci Poézia Ivana Laučíka (školiteľ prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.), ktorú obhájil v roku 2019, pokračoval v úsilí o komplexné zmapovanie celej Laučíkovej poetickej tvorby i jej rozkrytie prostredníctvom interpretácií konkrétnych textov. Aktívne recenzuje pre domáce literárne časopisy a sporadicky pracuje ako knižný redaktor. Od mája 2016 do konca roka 2018 pôsobil v Literárnom informačnom centre ako šéfredaktor časopisu Knižná revue a v tom období bol aj zodpovedný za projekt novej webovej stránky www.litcentrum.sk. Venuje sa súčasnej slovenskej literatúre a slovenskej poézii najmä 2. polovice 20. storočia a na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vedie semináre z Teórie literatúry a kurzy v anglickom jazyku Introduction to Literary Studies a Slovak Literature.