Mgr. Marianna Koliová, PhD.

E-mail: marianna.koliovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2258
Miestnosť: G214

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
Od 4. marca 2024 na materskej dovolenke

 

V roku 2011 ukončila štúdium slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V akademickom roku 2009/2010 absolvovala študijný pobyt na Inštitúte sorabistiky na Lipskej univerzite. Predmetom jej diplomovej práce bola problematika hlavných postáv v socrealistických románoch 50. rokov v slovenskom a lužickosrbskom literárnom kontexte (školiteľ: prof. Ladislav Čúzy). V dizertačnej práci sa venovala výskumu obrazu Slovenska v cestopisnej literatúre prvej polovice 19. storočia (školiteľka: doc. Zuzana Kákošová). V rokoch 2016 – 2018 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte slavistiky Univerzity v Kolíne. Na katedre vedie Seminár zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia, Textový seminár z 19. storočia, ako aj kurz Cultural History of Slovakia Between East and West.