Mgr. Libuša Bednáriková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

 

 

V roku 2009 absolvovala štúdium histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Učebnice a čítanky slovenskej literatúry v 19. storočí a v medzivojnovom období, školiteľ doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.). Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk a anglický jazyk na viacerých školách v Bratislave. V dizertačnej práci Slovenská literatúra 19. storočia v medziliterárnych súvislostiach  (školiteľ doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.) sa chce zamerať na vzťah slovenskej literatúry 19. storočia k anglickej literatúre. Od roku 2013 spolupracuje s odborným nakladateľstvom RAABE pri tvorbe testov, pracovných listov a tematických plánov zo slovenského jazyka.