Mgr. Beáta Hanesová

Mgr. Beáta Hanesová

Mgr. Beáta Hanesová

E-mail: hanesova16uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2092
Miestnosť: G226

Konzultácie: po dohode e-mailom alebo cez MS Teams

 

V roku 2022 absolvovala štúdium učiteľstva histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej práci Typológia historickej drámy (na základe textov z 19. storočia) – školiteľ: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. – pristupovala k  historickej dráme ako ku invariantu širšie koncipovaného pojmu historický žáner a skúmala vplyv atribútu historickosti na tvorbu dramatického textu z hľadiska naratológie. V tom istom roku sa stala externou doktorandkou na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Vo svojej dizertačnej práci Podoby „expatstva“ v súčasnej slovenskej próze (Dobrakovová, Kepplová, Žuchová) – školiteľ: doc. Peter Darovec, PhD. – sa snaží objasniť nielen úzku spätosť medzi spoločensko-historickým kontextom nastoleným na Slovensku po roku 1989 a motívom expatstva, ale usiluje sa poukázať aj na poetologické špecifiká expatskej prózy ako osobitej línie súčasnej slovenskej literatúry 21. storočia. Popri externom štúdiu pracuje ako stredoškolská pedagogická pracovníčka.