doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2256
Miestnosť: G223

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
pondelok 15:50 - 16:20
utorok 15:50 - 16:50

 

V roku 1992 absolvovala štúdium rusistiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Básnická cesta Jána Stachu, školiteľ prof. Ján Števček) a nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. Od roku 1997 na katedre pôsobila ako odborná asistentka. Pod vedením školiteľa dizertačnej práce prof. Viliama Marčoka sa spočiatku zameriavala na historickú poetiku a literárnovednú metodológiu. Postupne sa jej záujem sústredil na súčasnú slovenskú poéziu, najmä na motívy a obraznosť Trnavskej skupiny.

V roku 2001 obhájila rigoróznu prácu Štyri skupinové portréty žien. Tvorba slovenských poetiek 20. storočia a v roku 2006 dizertačnú prácu Konkretisti (školiteľ prof. Ján Zambor). Zostavila antológiu Trnavská skupina – konkretisti, založila ju na výbere z básní i článkov, ktoré napísali členovia skupiny, spracovala kalendárium jej vývinu. V roku 2014 sa habilitovala za docentku dvojzväzkovou monografiou Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1 a 2 (2012), samostatné kapitoly v nej venovala J. Ondrušovi, J. Stachovi, M. Kováčovi, J. Mihalkovičovi, L. Vadkerti-Gavorníkovej, F. Andraščíkovi, J. Smrekovi, L. Novomeskému, M. Rúfusovi, ale zaoberala sa aj ďalšími autormi, ich básňami a doplnkovo prózami i filmom, najmä v širšie zameranom 2. zväzku. Ako spoluautorka a odborná redaktorka prispela do kolektívnej monografie Čítanie v mysli bábkara a básnika Jozefa Mokoša (2016). Podieľala sa na edičnej príprave zborníka K dielu Jána Števčeka (2015) a kompozične rôznorodej knihy Poetika poézie a jej prekladu (2018), v oboch publikovala aj svoje príspevky. Zmapovala dejiny slovenských poetiek – známych i nepovšimnutých (M. Haľamová, H. Fiebigová atď.), ukážky z jej interpretácií ich veršov vychádzali v periodikách od roku 1998.

Pre odbornú i laickú verejnosť pripravila antológiu, resp. čítanku Potopené duše (2017), do ktorej zaradila ukážky z tvorby 12 doposiaľ neobjavených či menej poznaných poetiek a napísala do nej úvodnú štúdiu. Na katedre vedie kurzy z teórie literatúry, literárnej vedy a voliteľné semináre zo slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia. Publikuje interpretačne zamerané štúdie o poézii z rokov 1956 až 1973 s presahmi jej javov do iných období, výberovo sa zameriava aj na medzivojnovú básnickú tvorbu a na niektoré prozaické diela 20. storočia.