doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.

doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.

E-mail: veronika.racovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1206
Miestnosť: G213

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
streda 13:00 - 14:00 (a po dohode e-mailom) 
 

Po štúdiu na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pokračovala v roku 2000 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kombináciou slovenský jazyk a literatúra a estetika. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK pod vedením prof. PhDr. Jána Zambora, CSc. obhájila v roku 2012 dizertačnú prácu Poézia Ivana Štrpku. Od roku 2013 pôsobila na pozícii odbornej asistentky na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre (v súčasnosti Katedra slovanských filológií), v roku 2021 tu bola menovaná za docentku (habilitačná práca Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie). Od roku 2023 opätovne pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave.

Odborné a vedecké články publikuje doma i v zahraničí. Špecializuje sa na slovenskú literatúru 20. a 21. storočia, textológiu a editorstvo. Je spoluautorkou monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (2014), autorkou monografie Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku (2015), spoluautorkou monografie Kapitoly zo slovenskej textológie. Ján Buzássy: Pláň  Pláň hory (2021), editorkou zborníka Textologické štúdie (2020) a autorkou vysokoškolských učebných textov pre študijný program editorstvo a vydavateľská prax Základy editorstva 1 (2021).