1-5 Index príspevkov podľa autorov

BAKO Juraj   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Výstava Amedeo Modigliani: Idea vs. Realita, Obecní dům,Praha, 9.12.2010 – 28.2.2011

BENKOVÁ Eva (BENKOVÁ Eva – MASLÍKOVÁ Ľudmila)   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Medzinárodná konferencia Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), Bratislava - Levoča 20. – 24. júna 2011

BENKOVÁ Eva   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka

BENKOVÁ Eva   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1  
SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin : Matica slovenská, 2009, 331 s.

BENKOVÁ Eva    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva

BENKOVÁ Eva    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559

BENKOVÁ Eva   HISTORIA NOVA 5
Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011

GAHÉR Daniel   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)

GAHÉR Daniel   HISTORIA NOVA 5
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského

GAHÉR Daniel    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka

GAHÉR Daniel   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209-2009 : Dejiny písané vínom. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2009, 256 s.

GAHÉR Daniel    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442)

HAAS KIANIČKA Daniel   HISTORIA NOVA 5
Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici

HAJACHOVÁ Zuzana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka

HORVÁTH Miloš   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii

HRNČIAROVÁ Daniela   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote (Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka)

KLOKNER Tomáš   HISTORIA NOVA 5
Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011

KLOKNER Tomáš   HISTORIA NOVA 5
DUNKLE, Roger. Gladiátoři. Krutá podívaná ve starověkém Římě.
Praha: Vyšehrad, 2011, 360 s.

KLOKNER Tomáš    HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí.
Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 25. november 2011

KUCÍK Štefan   HISTORIA NOVA 5
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 284 s.

KULAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
KRAPFL, James. Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo
v Československu po 17. novembri 1989. Bratislava : Kaligram, 2009, 302 s.

MACHO Peter   HISTORIA NOVA 5
Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave

MAIER Tomas   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529)

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA 5
Gemerská stolica pod osmanským panstvom v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA 5
ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon.Török kártételek
a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első

felében.
Szigetmonostor : WZ könyvek, 2010, 228 s.

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. Dějiny Turecka. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 330 s.

MARKUSKOVÁ Helena   HISTORIA NOVA 5
Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí,
Modrý Kameň 6. – 8. júna 2012

MARKUSKOVÁ, Helena   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685)

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia (Urbár panstva hradu Orava z roku 1602)

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
MAREK, Miloš (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352). Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s.

MASLÍKOVÁ Ľudmila (BENKOVÁ Eva – MASLÍKOVÁ Ľudmila)   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Medzinárodná konferencia Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), Bratislava - Levoča 20. – 24. júna 2011

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
RÁBIK, Vladimír a kol. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta TU, 2010, 476 s.

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Urbár panstva hradu Orava z roku 1602

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA 5
Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011

MASLÍKOVÁ Ľudmila   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
ŽUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010, 320 s.

MATULA Pavol   HISTORIA NOVA 5
Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938

MESIARKIN Adam   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. Leiden – Boston : Brill, 2010, 271 s.

MESIARKIN Adam   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus a susedia (IX. – pol. XIII. stor.), Krakov, 24. – 26. november 2010

MESIARKIN Adam   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov:Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

MONGIELLO Andrej   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR

MRÁZ Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Príležitostné básne Jána Hollého

MRÁZ Peter   HISTORIA NOVA 5
Textologické premeny Slávy dcery

NÁDASKÁ, Katarína   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Jubileum 400. výročia úmrtia Caravaggia. Výstava „Caravaggio“ v priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme, 20. február – 13. jún 2010

NÁDASKÁ, Katarína   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Správa z konferencie Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Častá – Píla, 19. – 21. október 2009

NÁMEROVÁ Andrea   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo KU, 2010, 1. vyd., 241 s.

NEŠŤÁKOVÁ Denisa   HISTORIA NOVA 5
Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre

ORSÁGOVÁ Zuzana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
HOMZA, Martin; SROKA, Stanisław A. (ed.) Historia Scepusii I. (Dejiny Spiša I). Bratislava a Kraków : Etc, 2009, 1. vyd., 663 s.

ORSÁGOVÁ Zuzana   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus: Halič a Volynsko v rámci systému medzinárodných vzťahov v 11. až 15. storočí, Ivano-Frankovsk, 20. – 22. októbra 2011

ORSÁGOVÁ Zuzana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
RADY, Martyn; VESZPRÉMY, László (ed.) Anonymi Bele Regis Notarii Gesta Hungarorum a BAK, János M.; RADY, Martyn (ed.) Magistri Rogerii Epistola in Miserabile Carmen super Destructione Regni Hungarie per Tartaros Facta. Budapest : Central European University Press, 2010, 1. vyd., 268 s.

PÁL Judit   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert  Ein historiographischer Überblick

PALKOVIČOVÁ Hana   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
DOBROTKOVÁ, Marta. A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. between 1891 to 1939. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, 151 p.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach, 6. – 23. júl 2010

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach. Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s.

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů. Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 543 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Bratislava : Stimul, 2010, 302 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
editoriál

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
editoriál

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
editoriál

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
editoriál

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
editoriál 5

PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
MRVA, Marián. Žilina a Alexander Lombardini. Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Odkaz Pavla Jozefa Šafárika

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Politické aspekty činnosti Jána Kollára

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Príspevok k biografii Jána Kollára
 
PODOLAN, Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence. Praha : Vyšehrad, 2007, 1. vyd., 313 s., edícia Velké postavy českých dějin – 8. zv.

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861)

PODOLAN Peter   HISTORIA NOVA 5
Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852)

SKOVAJSA Miloslav   HISTORIA NOVA 5
Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských
so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547

ŠEFCOVÁ Eva   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
RÜCKERT, Peter et al. Ochsenkopf und Meerjungfrau. Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Stuttgart : Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv, 2009, 127 s.

ŠKVARNA, Dušan   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Pri prvom okrúhlom jubileu Romana Holeca

TARABOVÁ Mária   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Život a dielo Juraja Križanića

VALKO Juraj   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Dejiny očami Jozefa Škultétyho

VAŠŠ Martin   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland

VAŠŠ Martin   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, 575 s.

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s.

Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita)

VAŠŠ Martin   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka

VAŠŠ Martin   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938

VAŠŠ Martin   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2
V zajatí štruktúry trópov (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita)

VEREŠOVÁ Nora   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov

VEREŠOVÁ Nora   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli

VOJTECH Miloslav   HISTORIA NOVA 5
Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára

ZAJDEN Michal   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2
Medzinárodné vedecké sympózium o živote a diele Ivana Bujnu, Nadlak, 23. september 201

ŽILÍKOVÁ Tatiana   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1
Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii