Bakalárske štúdium (Bc.)

Forma štúdia:  denné

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

Udeľovaný akademický titul:  Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolventi študijného programu Sociológia (1. stupeň) v rámci študijného odboru 3.1.1 Sociológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Tieto poznatky a zručnosti majú doplnené o základy pomocných a príbuzných vedných disciplín (demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, informatika) a cudzie jazyky. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Uplatňujú pritom svoje schopnosti získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým štatistických zdrojov.

Získané vedomosti a zručnosti

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) sociológie

 • získa a pochopí teoretické a metodologické základy sociológie,
 • pochopí princípy a funkcie sociologického a aplikovaného sociálneho skúmania,
 • vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) sociológie získa schopnosť

 • samostatne pripravovať projekty získavania údajov o potrebách, mienke a predstavách rôznych skupín obyvateľov,
 • individuálne viesť rozhovory s rôznymi skupinami občanov a koordinovať takéto činnosti,
 • vyhodnocovať výsledky prieskumov s prihliadnutím na demografické a ekonomické charakteristiky ľudí,
 • individuálne pracovať so skupinami občanov, vrátane občanov zo špecifických sociálnych skupín,
 • využívať najmodernejšie informačné technológie na spracovanie údajov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) sociológie dokáže

 • vysvetľovať postupy riešenia problémov klientom inštitúcií poskytujúcich služby pracovného a sociálneho poradenstva,
 • organizovať si vlastné vzdelávanie,
 • udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore.

Štátna skúška

Obhajoba záverečnej práce. Záverečná práca (bakalárska práca) spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Záverečná práca má preukázať spôsobilosť riešiť projektové a analytické zadania a schopnosť prezentovať ich výsledky.

Štátna skúška spočíva v obhajobe bakalárskej práce a širšej rozprave k bakalárskej práci pred skúškovou komisiou.

K bakalárskej práci bude mať študent/študentka k dispozícii dva posudky - oponentský a školiteľský (najneskôr tri dni pred konaním štátnej skúšky prostredníctvom AIS), na základe ktorých sa pripravuje na štátnu skúšku.

Stručný scenár štátnej skúšky: študenti si pripravia krátku verbálnu prezentáciu práce, jej postupu a výsledkov, následne odznejú oponentské a školiteľské posudky, študenti budú reagovať na otázky v posudkoch, nasleduje diskusia a komentáre zo strany komisie, môžu zaznieť upresňujúce otázky. 

Aktuálny študijný plán - akademický rok 2020/2021

Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)

Zásady voľby kurzov

Zásady voľby povinne voliteľných kurzov (predmetov)

Z ponuky povinne voliteľných predmetov študenti musia získať minimálne 33 kreditov.

Zásady voľby výberových kurzov

Výberové predmety (v objeme cca. 29 kreditov) si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky katedry alebo ponúk iných katedier.