Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium (Bc.)

Forma štúdia:  denné

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

Udeľovaný akademický titul:  Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Študijný program Sociológia (1. stupeň) v rámci študijného odboru 6115 Sociológia a sociálna antropológia je koncipovaný ako základná teoreticko-metodologická odborná sociologická príprava. Absolventky a absolventi tohto študijného programu sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov, prípravy a vyhodnocovania vlastných výskumných nástrojov a spracovania dostupných dát. Tieto poznatky a zručnosti majú doplnené o základy pomocných a príbuzných vedných disciplín (najmä demografie, ekonómie, filozofie, logiky a metodológie vedy, politológie, sociálnej psychológie a psychológie, štatistiky). Súčasťou kompetenčného profilu je aj jazyková výbava podporená štúdiom jazykov a ovládanie moderných informačných technológií, vrátane štatistických softvérov na spracovanie a analýzu dát.

Absolventky a absolventi sú schopní aplikovať teoretické a metodologické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (marketingové a reklamné agentúry,  výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na analýzy a riešenia sociálnych problémov a práce s ľuďmi. 

Získané vedomosti a zručnosti

Teoretické vedomosti

Absolventka a absolvent 1. stupňa (Bc.) sociológie:

  • získa poznatky o základných charakteristikách, štruktúrach a procesoch spoločnosti,  o jej inštitúciách a mechanizmoch fungovania;
  • spozná a porozumie základným teoretickým a metodologickým zásadám  sociologického prístupu;
  • nadobudne vedomosti o základných metódach sociologického výskumu, metodických postupoch jeho prípravy, realizácie a vyhodnotenia.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventka a absolvent 1. stupňa (Bc.) sociológie získa schopnosť:

  • primerane identifikovať a konceptualizovať sociálny problém, porozumieť jeho spoločenským súvislostiam a spoločenskej podmienenosti;
  • samostatne projektovo pripraviť vlastný prieskum, realizovať ho a vyhodnotiť ho za použitia základného štatistického inštrumentária, vrátane primeranej interpretácie a prezentácie výsledkov;
  • aplikovať nadobudnuté metodické postupy na empirické zisťovanie názorov, mienok a postojov rôznych sociálnych kategórií a sociálnych skupín;
  • vysvetľovať postupy riešenia problémov klientom inštitúcií poskytujúcich služby pracovného a sociálneho poradenstva, prieskumov verejnej mienky a prieskumov trhu;
  • využívať moderné informačné technológie na spracovanie údajov z vlastných analytických postupov ako aj dostupných zdrojov.

Štátna skúška

Obhajoba záverečnej práce. Záverečná práca (bakalárska práca) spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Záverečná práca má preukázať spôsobilosť riešiť projektové a analytické zadania a schopnosť prezentovať ich výsledky.

Štátna skúška spočíva v obhajobe bakalárskej práce a širšej rozprave k bakalárskej práci pred skúškovou komisiou.

K bakalárskej práci bude mať študent/študentka k dispozícii dva posudky - oponentský a školiteľský (najneskôr tri dni pred konaním štátnej skúšky prostredníctvom AIS), na základe ktorých sa pripravuje na štátnu skúšku.

Stručný scenár štátnej skúšky: študentky/študenti si pripravia krátku verbálnu prezentáciu práce, jej postupu a výsledkov, následne odznejú oponentské a školiteľské posudky, študenti budú reagovať na otázky v posudkoch, nasleduje diskusia a komentáre zo strany komisie, môžu zaznieť upresňujúce otázky. 

Ďalšie upresňujúce informácie o štátnej skúške nájdete tu

Študijný program a študijný plán - akademický rok 2022/2023

Aktuálne informácie o študijnom programe nájdete tu. Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)

Zásady voľby kurzov

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce (12 kreditov). Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne ukončenie bakalárskej časti štúdia: 104, z ponuky povinne voliteľných predmetov študentky a študenti musia získať minimálne 52 kreditov a z výberových predmetov minimálne 12 kreditov. Výberové predmety si študentky a študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky katedry alebo ponúk iných katedier.