doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Miestnosť: G 360

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 12.45 - 14.15

Klapka: 2375

 

doc. PhDr. Roman Sehnal. PhD. je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu (1995) v odbore telesná výchova a spoločenské vedy a Pedagogickej fakulty UK Bratislava v odbore taliansky jazyk a literatúra (1999). V rokoch 2005-2008 absolvoval externé doktorandské štúdium na Ústave románskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe so zameraním na filológiu románskych jazykov a špecializáciou na taliansku jazykovedu, kde obhájil dizertačnú aj rigoróznu prácu a získal vedecké hodnosti doktora filozofických vied (Ph.D.) a PhDr.

Absolvoval mnohé študijné pobyty a pedagogické stáže s aktívnymi výstupmi na týchto talianskych univerzitách: Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Catania, Università G. D'Annunzio Pescara-Chieti, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Reggio Calabria.

V rámci bilaterálnych učiteľských mobilít pravidelne prednáša na Katedre didaktiky cudzích jazykov univerzity v Katánii, kde vystúpil s prednáškami na tému Ekvivalencia a posun pri transpozícii metafory a sicílskych nárečových prvkov; Taliančina a slovenčina pod paľbou anglicizmov; Výučba talianskej lexikológie pre cudzincov, Talianska frazeológia a paremiológia z hľadiska prekladu. Predstavil sa aj na pôde Univerzity G. D'Annunzia v Pescare-Chieti.

Okrem vedecko-publikačnej činnosti sa aktívne venuje aj prekladu, najmä súčasnej literatúry z prostredia sicílskej mafie.

Je držiteľom Ceny Literárneho fondu v kategórii lexikografických diel za Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník.